ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική & Γαλλική Ορολογία προφορικώς και γραπτώς.
2. Περιγράφει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου.
3. Περιγράφει θέματα τουριστικής Γεωγραφίας – Ταξιδιωτικών Οδηγών.
4. Παρουσιάζει τη χρήση των αεροπορικών ναύλων, της τιμολόγησης και έκδοσης εισιτηρίων.
5. Περιγράφει τα διάφορα συστήματα κρατήσεων και τη χρήση τους.
6. Περιγράφει τα βασικά στοιχεία του Εμπορικού Δικαίου, Τουριστικής Νομοθεσίας, τις αρχές Αεροπορικού Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΙΑΤΑ, UFTAA- ICAO – BSP).
7. Περιγράφει βασικά θέματα Τουριστικού Marketing.
8. Περιγράφει τις μορφές τουρισμού, τις διαδικασίες για την εξυπηρέτηση από τον εισερχόμενο – εξερχόμενο τουρισμό και τις διάφορες τουριστικές υπηρεσίες (εισαγωγή – κρατήσεις στα ξενοδοχεία- θαλάσσιος τουρισμός – ενοικίαση δωματίων – δημιουργία πακέτων διακοπών – incoming – business travel congress).
9. Περιγράφει το τρόπο λειτουργίας γραφείου (FRONT – BACΚ OFFICE).
10. Αναγνωρίζει τις μεθόδους μεταφοράς εμπορευμάτων (Cargo).
11. Αναγνωρίζει τις τάσεις του τουρισμού και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και τις συνέπειες τους στην αγορά των αερομεταφορών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γαλλική.
2. Χρησιμοποιεί εργαλεία της τουριστικής γεωγραφίας και τουριστικούς οδηγούς για το σχεδιασμό διαδρομών και ταξιδιών.
3. Καταρτίζει οργανογράμματα, περιγραφές καθηκόντων και περιγραφές θέσεων εργασίας.
4. Εξυπηρετεί επιβάτες αεροσκαφών και τουρίστες.
5. Χρησιμοποιεί τεχνικές και μεθόδους μάρκετινγκ στο τομέα του τουρισμού.
6. Διαχειρίζεται και εποπτεύει την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των διαφόρων τύπων αερομεταφερόμενων φορτίων.
7. Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της υφιστάμενης αεροπορικής νομοθεσίας και ενημερώνεται για τα χρονικά πλαίσια εισαγωγής νέων αεροπορικών κανόνων και συμβάσεων.
8. Καταρτίζει λογιστικά έγραφα πραγματοποιώντας λογιστικές εγγραφές.
9. Προβαίνει σε κρατήσεις και εκδίδει εισιτήρια.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του τουριστικού πρακτορείου.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση, στην τιμολόγηση, στη διεκπεραίωση και στην πληροφόρηση σχετικά με τη μεταφορά φορτίων και επιβατών.
3. Διαχειρίζεται είτε αυτόνομα είτε υπό την επίβλεψη άλλων τη στελέχωση, οργάνωση και διεκπεραίωση λειτουργικών καθηκόντων σε τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και αερολιμένες.
4. Αντιλαμβάνεται τη θέση του στην ιεραρχία αλλά και το τομέα ευθύνης τους εντασσόμενος και συνεισφέροντας στη λειτουργία μια τουριστικής ή αεροπορικής επιχείρησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση