ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ - ΞΕΝΑΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική Ορολογία.
2. Αναφέρει βασικά θέματα γνώσης διαχείρισης εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής.
3. Παρουσιάζει βασικές μεθόδους παρακολούθησης μεταβολών φυσικών οικοσυστημάτων, αυτοφυούς χλωρίδας, βιότοπων και οικοσυστημάτων.
4. Απαριθμεί βασικά προγράμματα πληροφόρησης και ενημέρωσης επισκεπτών.
5. Αναφέρει βασικές αρχές επίβλεψης και συντήρησης έργων και εγκαταστάσεων υποδομής και ευκολιών εξυπηρέτησης επισκεπτών.
6. Παρουσιάζει βασικές αρχές προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , πληροφόρησης, ξενάγησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών.
7. Αναφέρει βασικές μεθόδους εντοπισμού κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον.
8. Απαριθμεί τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών, καθώς επίσης και λήψη προληπτικών μέτρων προφύλαξης και παροχή πρώτων βοηθειών.
9. Απαριθμεί τις βασικές αρχές των περιβαλλοντικών νόμων και των περιβαλλοντικών κανονισμών.
10. Διαθέτει βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
11. Περιγράφει τον χειρισμό όπλων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Διαχειρίζεται επαρκώς εθνικούς δρυμούς και χώρους αναψυχής εκπονώντας και εφαρμόζοντας ανάλογα σχέδια.
2. Παρακολουθεί τις μεταβολές των φυσικών οικοσυστημάτων , αυτοφυούς χλωρίδας, μεταβολών βιότοπων και οικοσυστημάτων
3. Συμμετέχει σε βασικά προγράμματα πληροφόρησης και ενημέρωσης επισκεπτών.
4. Επιβλέπει και συντηρεί έργα εγκαταστάσεων υποδομής και ευκολιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
5. Εντοπίζει κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον.
6. Προσφέρει με ασφάλεια τις πρώτες βοήθειες.
7. Εφαρμόζει τους νόμους και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
8. Χειρίζεται με ασφάλεια όπλα.
9. Ξεναγεί με ασφάλεια επισκέπτες σε δρυμούς και χώρους αναψυχής.
10. Στελεχώνει φυλάκια, πραγματοποιώντας περιπολίες συνεργαζόμενος με τα αρμόδια όργανα στη δίωξη παραβατών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Φροντίζει με υπευθυνότητα για την ασφάλεια των επισκεπτών λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα προφύλαξης.
2. Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και ελέγχει με υπευθυνότητα την εφαρμογή των νόμων και των περιβαλλοντικών κανονισμών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση