ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική Τουριστική Ορολογία.
2. Παρουσιάζει τα βασικά θέματα διαχείρισης ασφάλειας χώρων αναψυχής.
3. Περιγράφει τα βασικά θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης προγραμμάτων εξερεύνησης και ψυχαγωγίας.
4. Παρουσιάζει τις βασικές τεχνικές ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.
5. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία Γεωγραφίας και χρήσης χαρτών προσανατολισμού.
6. Περιγράφει τις βασικές αρχές προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , πληροφόρησης, ξενάγησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών.
7. Περιγράφει τις βασικές μεθόδους εντοπισμού κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον.
8. Παρουσιάζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών, καθώς επίσης και τα προληπτικά μέτρα προφύλαξης και παροχή πρώτων βοηθειών.
9. Αναγνωρίζει τον τρόπο χρήσης Η/Υ.
10. Περιγράφει τις δραστηριότητες βουνού – αναρρίχησης- καταρίχησης- ορειβατικής – διάσχισης φαραγγιού.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στα αγγλικά.
2. Διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας χώρων αναψυχής.
3. Υλοποιεί & οργανώνει προγράμματα εξερεύνησης και ψυχαγωγίας.
4. Επικοινωνεί, εξυπηρετεί και ψυχαγωγεί πελάτες.
5. Κάνει χρήση χαρτών και μπορεί να προσανατολίζεται.
6. Εφαρμόζει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πληροφόρησης, ξενάγησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών.
7. Εντοπίζει και αναδεικνύει περιβαλλοντικούς κινδύνους.
8. Εφαρμόζει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών, προβαίνοντας και στη λήψη προληπτικών μέτρων προφύλαξης και παροχή πρώτων βοηθειών.
9. Χρησιμοποιεί Η/Υ
10. Εκτελεί δραστηριότητες βουνού – αναρρίχησης- καταρίχησης- ορειβατικής – διάσχισης φαραγγιού.
11. Προγραμματίζει και εκτελεί αυτόνομα τουριστικές δραστηριότητες υπαίθρου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους στο χώρο του τουρισμού.
2. Αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη διεξαγωγή υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση