ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αντιλαμβάνεται την Αγγλική Γλώσσα γραπτώς και προφορικώς.
2. Αναγνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας Η/Υ , πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνιών.
3. Περιγράφει τις βασικές Αρχές Διοίκησης και Μάρκετινγκ Ορεινού Τουρισμού
4. Παρουσιάζει τις σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης
5. Περιγράφει τα βασικά στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό – διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων
6. Περιγράφει την τεχνική πρώτων βοηθειών – αντιμετώπιση ατυχημάτων
7. Περιγράφει βασικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος
8. Περιγράφει της αρχές της Διδακτικής και της Ηγεσίας Ομάδας.
9. Περιγράφει τις μεθόδους σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, τις μεθόδους εξερεύνησης και αναγνώρισης σημείου κατασκήνωσης.
10. Αναγνωρίζει τη φυσική γεωγραφία της χώρας καθώς και τις προστατευόμενες περιοχές (Εθνικούς δρυμούς, μνημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους , προστατευόμενες περιοχές)
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική Γλώσσα
2. Χρησιμοποιεί μέσα τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής
3. Χρησιμοποιεί τις βασικές Αρχές Διοίκησης και τις βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Ορεινού Τουρισμού.
4. Υλοποιεί σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης.
5. Εφαρμόζει βασικά στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό – διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων
6. Παρέχει πρώτες βοήθειες κατά την αντιμετώπιση ατυχημάτων
7. Χρησιμοποιεί τα βασικά στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος
8. Χρησιμοποιεί τις βασικές Αρχές Διδακτικής και Ηγεσίας Ομάδας με στόχο την εφαρμογή της κινησιακής μάθησης.
9. Αναπτύσσει προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων, εξερεύνηση, κατασκήνωσης & υπαίθριας διανυκτέρευσης στο βουνό.
10. Παρουσιάζει στους επισκέπτες σημεία ενδιαφέροντος
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους στο χώρο του τουρισμού.
2. Συνοδεύει αυτόνομα εκδρομείς και τουρίστες σε δραστηριότητες βουνού.
3. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην εξυπηρέτηση και στην ασφαλή διαμονή των εκδρομέων/ τουριστών βουνού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση