ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική και Γαλλική τουριστική ορολογία γραπτώς και προφορικώς.
2. Αναγνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας Η/Υ , πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνιών.
3. Περιγράφει τα βασικά σημεία τεχνικών επικοινωνίας, πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και εξυπηρέτησης πελατών.
4. Παρουσιάζει τα βασικά σημεία άσκησης επιχειρηματικότητας.
5. Περιγράφει τις βασικές Αρχές Τουρισμού & Τουριστικής Γεωγραφίας
6. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας Τουριστικού Πρακτορείου.
7. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία Θρησκειολογίας και Ιστορίας
8. Περιγράφει τα βασικά συστήματα κρατήσεων, καθώς επίσης και ταξιδιωτικών μεταφορών.
9. Περιγράφει τον τρόπο σχεδιασμού και προώθησης τουριστικών πακέτων.
10. Συνοψίζει τις βασικές αρχές σε θέματα υγιεινής καθώς επίσης και παροχής πρώτων βοηθειών
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα
2. Χρησιμοποιεί μέσα τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, διαχειρίζοντας τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της γραμματείας.
3. Εξυπηρετεί και ψυχαγωγεί τουρίστες.
4. Παρουσιάζει και παρέχει πληροφορίες για γεωγραφικά σημεία και ιστορικά μνημεία.
5. Χρησιμοποιεί όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας στον εργασιακό χώρο.
6. Σχεδιάζει και εκτελεί τουριστικά πακέτα.
7. Εκτελεί κρατήσεις και διακρίνει τις λειτουργίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται στους τουρίστες για τη μεταφορά τους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.
8. Συνοδεύει τουρίστες σε τουριστικούς προορισμούς.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους στο χώρο του τουρισμού.
2. Εκτελεί αυτόνομα όλες τις απαραίτητες εργασίες στο πλαίσιο των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων.
3. Αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την σωστή εξυπηρέτηση, την ευχάριστη και ορθή συνοδεία τουριστών στον προορισμό επίσκεψης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση