ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει την έννοια και τις διακρίσεις της ζαχαροπλαστικής τέχνης καθώς και τις τεχνικές της.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές marketing, οικονομίας, κοστολόγησης και τιμολόγησης.
3. Παρουσιάζει την οργάνωση, τη λειτουργία και την ιεραρχία του αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου σε επισιτιστικές επιχειρήσεις.
4. Παρουσιάζει θέματα, εμπορευματογνωσίας, τροφογνωσίας, προμηθειών και αποθήκευσης τροφίμων.
5. Παρουσιάζει θέματα υγιεινής και ασφάλειας των χώρων εργασίας.
6. Αντιλαμβάνεται την ορολογία της ζαχαροπλαστικής στην αγγλική και γαλλική γλώσσα προφορικώς και γραπτώς, ως κύριες γλώσσες της ζαχαροπλαστικής.
7. Περιγράφει τις μεθόδους σύνθεσης μενού και τη ένταξη των επιδορπίων σε αυτό.
8. Περιγράφει τη χρήση Η/Υ και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του παρασκευαστηρίου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί τεχνικές αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής τόσο στην προετοιμασία όσο και στην αυτόνομη παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής.
2. Χρησιμοποιεί Η/Υ, προγράμματα και συστήματα στο χώρο του παρασκευαστηρίου.
3. Οργανώνει το χώρο εργασίας του ή το χώρου εργασίας άλλων φροντίζοντας για τη σωστή χρήση και συντήρηση Ά υλών, εργαλείων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.
4. Δημιουργεί πρότυπες συνταγές, συνθέτοντας μενού, προχωρώντας σε κοστολόγηση και τιμολόγηση των προϊόντων.
5. Χειρίζεται με ασφάλεια και ελάχιστες φθορές τον εξοπλισμό του παρασκευαστηρίου.
6. Αναγνωρίζει τη θέση του και το σύστημα αναφοράς στην ιεραρχία του παρασκευαστηρίου και της επισιτιστικής επιχείρησης γενικά.
7. Εκπαιδεύει και εποπτεύει με υπευθυνότητα άλλους ως προς την παρασκευή εδεσμάτων και προϊόντων αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του παρασκευαστηρίου αναπτύσσοντας μεθόδους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ υφισταμένων.
2. Συμμετέχει αυτόνομα ή εποπτεύει άλλους σε όλα τα στάδια παραγωγής (Επινόηση επιδορπίων εδεσμάτων ή μενού, δημιουργία πρότυπων συνταγών, κοστολόγηση, τιμολόγηση, προμήθεια πρώτων υλών, αποθήκευση, ροή Α υλών, εκτέλεση συνταγών, παρουσίαση – διακόσμηση εδεσμάτων).

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση