ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1.Αντιλαμβάνεται την ορολογία της μαγειρικής τέχνης στην αγγλική και γαλλική γλώσσα προφορικώς και γραπτώς, ως κύριες γλώσσες της μαγειρικής.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές Marketing και οικονομικής επιστήμης τόσο από άποψη μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεώρησης όσο και από άποψη διεθνών σχέσεων και συναλλαγών.
3. Διακρίνει την ιεραρχία, το μηχανολογικό εξοπλισμό και τεχνικές εγκαταστάσεις της επαγγελματικής κουζίνας.
4. Περιγράφει τις βασικές αρχές της μαγειρικής τέχνης τόσο στην προπαρασκευή των πρώτων υλών όσο και στη σύνθεση, παρουσίαση εδεσμάτων ελληνικής και διεθνής κουζίνας καθώς και την επικρατούσα ορολογία.
5. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές της οργάνωσης ενός ζαχαροπλαστείου ταυτόχρονα με την τέχνη της ζαχαροπλαστικής στις διαδικασίες παρασκευής-παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής και τις παρουσιάσεις αυτών.
6. Διακρίνει την προέλευση των διαφόρων τροφίμων, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους και τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των πελατών.
7. Αντιλαμβάνεται τη Χρήση Η/Υ και των νέων τεχνολογιών στο χώρο της επαγγελματικής κουζίνας.
8. Αντιλαμβάνεται τις αρχές σωστής υγιεινής διατροφής και τα πρακτικά συστήματα για τον έλεγχο των καταναλώσεων και την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των πρωτοτύπων.
10. Περιγράφει την δημιουργία για εδεσματολόγια (MENUS) πιάτων, ανάλογα με την εποχή, την εθνικότητα και τις συνήθειες των πελατών, τη σύγχρονη διαιτητική καθώς και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
11. Διακρίνει τα είδη των κρεάτων και τον τεμαχισμό σε κάθε είδος σφαγείου καθώς επίσης και την ποιότητα του κάθε επιμέρους κρέατος του κρεοπωλείου.
12. Αναφέρει τις ποικιλίες των κρασιών, τις αρχές της οινοποιίας και τον συνδυασμό με τα φαγητά και τα γλυκά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει τις νέες τεχνικές και εργαλεία στην μαγειρική τέχνη, ώστε το αποτελέσματα τελικού προϊόντος να χαρακτηρίζετε από άποψη ποιότητας, απόδοσης και κόστους.
2. Εφαρμόζει οικονομικές θεωρίες, αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, σύνθεσης μενού και μάρκετινγκ στο ξενοδοχειακό και επισιτιστικό χώρο.
3. Διαχειρίζεται την αποθήκευση τροφίμων με βάση τους αντίστοιχους κανόνες υγιεινής και τη συντήρηση όλων των διακινούμενων εμπορευμάτων της κουζίνας.
4. Εφαρμόζει προγραμματισμό παραγωγής αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας αναλύοντας τα στοιχεία του κόστους και προσδιορίζοντας την τιμής πώλησης.
5. Πραγματοποιεί τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων – πουλερικών – κυνηγιών – ψαριών – θαλασσινών.
6. Διαχειρίζεται τους χρόνους παρασκευής και τη σωστή ροή σερβιρίσματος εδεσμάτων, ελέγχοντας το προς σερβίρισμα προϊόν με τους σερβιτόρους.
7. Επινοεί εδέσματα, συνθέτοντας πρότυπες συνταγές, μενού και προγράμματα σίτισης, κοστολογώντας και τιμολογώντας αυτά.
8. Επικοινωνεί στο χώρο της επαγγελματικής κουζίνας γραπτώς και προφορικώς χρησιμοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες όπου είναι απαραίτητο.
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας του ή το χώρου εργασίας άλλων φροντίζοντας για τη σωστή χρήση και συντήρηση Ά υλών, εργαλείων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του παρασκευαστηρίου αναπτύσσοντας μεθόδους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ υφισταμένων.
2. Συμμετέχει αυτόνομα ή εποπτεύει άλλους σε όλα τα στάδια παραγωγής (Επινόηση εδεσμάτων ή μενού, δημιουργία πρότυπων συνταγών, κοστολόγηση, τιμολόγηση, προμήθεια πρώτων υλών, αποθήκευση, ροή Α υλών, εκτέλεση συνταγών, παρουσίαση – διακόσμηση εδεσμάτων).

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση