ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΑΡ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Παρουσιάζει τις τεχνικές του BAR και τους τρόπους ανάμιξης ποτών.
2. Αντιλαμβάνεται τις θεωρίες οργάνωσης, διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επισιτιστικών επιχειρήσεων.
3. Περιγράφει, τις τεχνικές επικοινωνίας, τις θεωρίες της ψυχολογίας, τις θεωρίες της κοινωνιολογίας, τις αρχές του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων που είναι σχετικές με την προώθηση πωλήσεων.
4. Αντιλαμβάνεται δύο ξένες γλώσσες Αγγλικά και Γαλλικά έτσι ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του ελληνικού τουρισμού.
5. Περιγράφει τη χρήση Η/Υ, ταμειακών μηχανών και συστημάτων λήψης παραγγελιών.
6. Παρουσιάζει τις αρχές εξυπηρέτησης πελατών, συνεργασίας, διαπραγμάτευσης, αυτομάθησης και λήψης αποφάσεων.
7. Αντιλαμβάνεται τις αρχές της οινοποιίας.
8. Παρουσιάζει τους βασικούς τρόπους προμήθειας και αποθήκευσης Α’ υλών, κοστολόγησης και τιμολόγησης παρασκευασμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συνθέτει μενού και δημιουργώντας νέα προϊόντα με τη χρήση ποτών και αφεψημάτων.
2. Χρησιμοποιεί ταμειακές μηχανές και προγράμματα Η/Υ επισιτιστικών επιχειρήσεων.
3. Σχεδιάζει και οργανώνει BAR.
4. Εξυπηρετεί πελάτες στο χώρο του ΒΑR.
5. Παρασκευάζει αναμίξεις ποτών και αφεψήματα.
6. Σερβίρει σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές, ποτά και αφεψήματα.
7. Αναγνωρίζει τις ανάγκες Ά υλών (αφεψήματα/ ποτά) της επιχείρησης αναλαμβάνοντας την προμήθεια , την αποθήκευση και τη συντήρησή τους.
8. Επιμελείται την καλή κατάσταση του εξοπλισμού, μηχανημάτων και εργαλείων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός της επισιτιστικής επιχείρησης.
2. Εργάζεται αυτόνομα για την εξυπηρέτηση πελατών, το σερβίρισμα και την παρασκευή αναμίξεων ποτών και αφεψημάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση