ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (Catering)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αντιλαμβάνεται τις βασικές οικονομικές θεωρίες και να διακρίνουν τις θεωρίες της επιστήμης του μάρκετινγκ που αφορούν τον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο.
2. Διακρίνει τις μορφές τουρισμού και τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ψυχολογικό επίπεδο.
3. Αντιλαμβάνεται την οργάνωση και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων.
4. Διακρίνει την οργάνωση, τη λειτουργία εστιατορικών επιχειρήσεων καθώς και την εστιατορική τεχνική.
5. Περιγράφει τη λειτουργία του μαγειρείου σε επισιτιστικές επιχειρήσεις.
6. Αντιλαμβάνεται τις λογιστικές μεθόδους με έμφαση στο Ξενοδοχείο και τις επισιτιστικές επιχειρήσεις.
7. Παρουσιάζει την οργάνωση και την τεχνική του BAR, τις αρχές οινοποιίας και να τους διάφορους τύπους κρασιών.
8. Αναφέρει τις βασικές αρχές διαχείρισης τροφίμων και ασφαλούς εργασίας στον επισιτισμό.
9. Αντιλαμβάνεται την αγγλική γλώσσα, προφορικώς και γραπτώς.
10. Αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των νέων τεχνολογιών στον επισιτιστικό κλάδο.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει την εστιατορική τεχνική, τις τεχνικές έρευνας αγοράς και επικοινωνίας.
2. Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης και αρχειοθέτησης.
3. Αξιολογεί τα συστήματα καταγραφής και ελέγχου πωλήσεων.
4. Εφαρμόζει τις λογιστικές μεθόδους με έμφαση στις συστηματοποιημένες επισιτιστικές επιχειρήσεις.
5. Αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό παροχής υπηρεσιών συστηματοποιημένου επισιτισμού στον τομέα του, τις ειδικές γνώσεις και ικανότητες που αφορούν στα είδη των ποτών και το σερβίρισμά τους.
6. Εξυπηρετεί τον πελάτη καθ ’όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών και να διαχειρίζονται τα αιτήματα του.
7. Διαχειρίζεται το προσωπικό παροχής υπηρεσιών συστηματοποιημένου επισιτισμού.
8. Αντιστοιχίζει τις ανάγκες σε ποσότητα και είδος τροφίμων, τα εδεσματολόγια αναλόγως τον τύπο και το μέγεθος του γεύματος της συστηματοποιημένης επισιτιστικής επιχείρησης
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους στον επισιτιστικό και ξενοδοχειακό τομέα.
2. Αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε εμπορική διαχείριση.
3. Ασκεί αυτόνομα ή υπό την εποπτεία άλλων διοικητικά και εμπορικά καθήκοντα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση