ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει τη χημική και μικροβιολογική σύσταση, καθώς και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος.
2. Διακρίνει και αναφέρει τις μεθόδους και συνθήκες άμελξης του γάλακτος, καθώς και τις μετασυλλεκτικές διαδικασίες.
3. Εξηγεί τη διαδικασία σχετικά με την παραλαβή του γάλακτος στο εργοστάσιο, τη δειγματοληψία και τον ποιοτικό έλεγχο.
4. Παρουσιάζει επαρκώς τις μεθόδους συντήρησης του γάλακτος, καθώς και την τεχνολογία παραγωγής τυριών, γιαουρτιού, βουτύρου, κρέμας και παγωτού.
5. Διατυπώνει τη σχετική με το γάλα και τα προϊόντα του νομοθεσία.
6. Περιγράφει τις αρχές του HACCP και τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Διενεργεί δειγματοληψίες και ποιοτικό έλεγχο στο γάλα και τα λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα (μικροβιακό φορτίο, παρουσία αντιβιοτικών, νοθεία κλπ,).
2. Συντάσσει και διατηρεί στοιχεία παραγωγής των προϊόντων.
3. Χειρίζεται επαρκώς τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία του γάλακτος.
4. Επιλέγει ορθά και συντηρεί κατάλληλα τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας.
5. Ελέγχει επαρκώς την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων καθαρισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού και όλων των χώρων του εργοστασίου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς και φροντίζει με επιτυχία για την αποστολή και διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων.
2. Λειτουργεί αποτελεσματικά στα πλαίσια συνεργασίας των τμημάτων Αποθήκης, Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας.
3. Ακολουθεί πιστά τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής.
4. Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παστερίωσης και συσκευασίας του γάλακτος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση