ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τις βασικές αρχές και διεργασίες της τεχνολογίας και παρασκευής (ανάμιξη, απόσταξη, εκχύλιση) αλκοολούχων ποτών.
2. Ταξινομεί, διακρίνει και αναφέρει τις πρώτες ύλες αλκοολούχων ποτών, τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών για την παρασκευή με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού.
3. Κατατάσσει επαρκώς τον χειρισμό πρώτων και βοηθητικών υλών αλκοολούχων ποτών που αφορούν στην προμήθεια, παραλαβή, έλεγχο, καταγραφή, αποθήκευση, αλλά και την προετοιμασία και την επεξεργασία τους για τη διαδικασία παραγωγής.
4. Περιγράφει τη δράση των μικροοργανισμών που συμμετέχουν στις ζυμώσεις των αλκοολούχων προϊόντων, καθώς και των παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις σε ποτά/αποστάγματα.
5. Περιγράφει τις βασικές αρχές εμφιάλωσης και συσκευασίας ποτών και αποσταγμάτων.
6. Προσδιορίζει την απόδοση και την παραγωγικότητα των διεργασιών παραγωγής.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Πραγματοποιεί τον έλεγχο ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων και διαφόρων προϊόντων ποτοποιίας.
2. Παρασκευάζει διαλύματα και υλικά για την παρασκευή διαφόρων προϊόντων ποτοποιίας σύμφωνα με τις βασικές έννοιες της χημείας.
3. Εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης και ελέγχου των προϊόντων ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας.
4. Διενεργεί δειγματοληπτικούς και οργανοληπτικούς ελέγχους σε οίνους, αποστάγματα, μπύρες, εξετάζοντας την ποιότητά τους ως προς την περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, το χρώμα, τη γεύση και το άρωμα.
5. Παρακολουθεί και χειρίζεται τα αποθέματα έτοιμου/ημιέτοιμου και χύμα προϊόντος.
6. Εξασφαλίζει την υγιεινή παραγωγή και διακίνηση ποτών και αποσταγμάτων.
7. Χρησιμοποιεί τις αρχές του Μάρκετινγκ στη διάθεση και διακίνηση των τελικών προϊόντων στο εμπόριο.
8. Εκτελεί αυτόνομα τους προσδιορισμούς των συστατικών των αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων.
9. Προλαμβάνει και επιλύει προβλήματα σχετικά με την καλή συντήρηση και ασφάλεια των μηχανημάτων και συσκευών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται αυτόνομα εκτελώντας τις βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο οινοποιείο.
2. Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία οργάνων και συσκευών εργαστηριακού χώρου.
3. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαστηριακού χώρου και εξοπλισμού της ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας.
4. Ενημερώνεται για τις νέες ποιότητες των ποτών που κυκλοφορούν, τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση