ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Παρουσιάζει με τρόπο αναλυτικό τους τρόπους και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την τέλεση των μυστηρίων, των ιερών ακολουθιών και της θείας λειτουργίας.
2. Απαριθμεί τα ιερά άμφια, σκεύη και βιβλία και τις εορτές της ορθόδοξης πίστης.
3. Αναπαράγει βασικά στοιχεία της θεωρίας και της πράξης της βυζαντινής μουσικής.
4. Κατονομάζει τα γενικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής, διακόσμησης και εικονογραφίας.
5. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές της ποιμαντικής ψυχολογίας, της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων με έμφαση στην οικογένεια, τα παιδιά και την τρίτη ηλικία.
6. Περιγράφει τα δόγματα της εκκλησίας και το περιεχόμενό τους και τη σημασία που έχει η εκκλησιαστική πίστη για την ύπαρξη του ανθρώπου και του κόσμου.
7. Αναφέρει τα σημαντικότερα στοιχεία της Πατερικής Γραμματείας και τα ουσιαστικότερα θέματα που αφορούν στην Αγία Γραφή.
8. Συνθέτει τα βασικά και δομικά στοιχεία του εκκλησιαστικού κηρύγματος στηριζόμενος στις θεωρητικές αρχές έκφρασης και ανάπτυξης του εκκλησιαστικού λόγου.
9. Παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία, το οργανόγραμμα και την οικονομική και ταμειακή διαχείριση Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Συντάσσει, υπό επίβλεψη, και εκφωνεί κηρύγματα στο ποίμνιο (δια ζώσης ή μέσω μέσων μαζικής επικοινωνίας) και σε χώρους όπου φιλοξενούν ή ψυχαγωγούν παιδιά, π.χ. κατηχητικό, κατασκηνώσεις, κοινωφελή ιδρύματα κτλ.
2. Ψάλλει μελωδικά ακολουθώντας τις αρχές της βυζαντινής μουσικής.
3. Συμμετέχει, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του ειδικού ή των ανωτέρων τους, στην οικονομική δραστηριότητα της Ιεράς Μητρόπολης, της ενορίας ή του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται.
4. Συνδράμει στο ποιμαντικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης, της ενορίας ή του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται.
5. Προετοιμάζει, υπό επίβλεψη, το λατρευτικό χώρο για την τέλεση των μυστηρίων και των ιερών ακολουθιών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί με βάση τις αρχές της Εκκλησίας και τη μέριμνα προς τον συνάνθρωπο.
2. Εργάζεται υπό την εποπτεία του ανωτέρου του για το έργο της μητρόπολης, της ενορίας ή του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται.
3. Συνεργάζεται αρμονικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο ίδρυμα, την Ιερά Μητρόπολη ή την ενορία που τον απασχολεί.
6. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των γνώσεων και του πεδίου δράσης του, σχετικά με το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση