ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση και το πρόγραμμα που ακολουθούν οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.
2. Αποδίδει τις θεωρίες, τις μεθόδους και τα ρεύματα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν σε Βρεφονηπιακούς ή Παιδικούς Σταθμούς αναλύοντας το περιεχόμενό τους.
3. Αναγνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης των βρεφών και των παιδιών προσχολικής ηλικίας και αναφέρει με άνεση τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικιακής περιόδου.
4. Διακρίνει τα διάφορα είδη παιχνιδιού αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την ψυχοκινητική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής και της εξελικτικής ψυχολογίας.
5. Προσδιορίζει τις βασικές ιδιότητες και τις δυνατότητες του κάθε υλικού που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για αυτοσχέδιες μουσικές ή θεατρικές κατασκευές.
6. Διατυπώνει τους γενικούς κανόνες υγιεινής, αλλά και εκείνους που αφορούν ειδικότερα τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
7. Αναφέρει τους τρόπους αντιμετώπισης οξέων καταστάσεων (παροχή πρώτων βοηθειών) σχετικών με την υγεία των παιδιών.
8. Ξεχωρίζει τα είδη της παιδικής λογοτεχνίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του Παιδικού Σταθμού.
2. Ακολουθεί το πλαίσιο οργάνωσης του Παιδικού Σταθμού, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα και ενημερώνοντας τα βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σταθμού και τη φοίτηση των παιδιών.
3. Παραλαμβάνει τα παιδιά από το σχολικό ή τους γονείς.
4. Μεριμνά για τη διατροφή των παιδιών
5. Τραγουδά με μελωδικότητα και έχει αποκτήσει ένα ρεπερτόριο σε τραγούδια και μουσικά παραμύθια ανάλογο της ηλικίας των παιδιών του Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού.
6. Χειρίζεται ρυθμικά το σώμα του ως μέσο έκφρασης και χρησιμοποιεί τις εκφράσεις του προσώπου, τα χέρια και τη φωνή του για τη σύνθεση παντομίμας.
7. Κατασκευάζει με ασφαλή υλικά απλά όργανα μουσικής χρησιμοποιώντας αυτά ή άλλα συμβατικά όργανα μουσικής στο τονικό ύψος που φτάνει η φωνή των παιδιών που φοιτούν σ’ ένα Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό.
8. Κατασκευάζει μόνος του, με απλά υλικά και τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας, παιχνίδια, αντικείμενα και θεατρικές φιγούρες που υποβοηθούν τη δημιουργικότητα και την έκφραση των παιδιών.
9. Χρησιμοποιεί το παιδικό λογοτέχνημα για παιδαγωγικούς σκοπούς.
10. Προετοιμάζει μία ολοκληρωμένη παράσταση κατάλληλη για την ηλικία των παιδιών επιλέγοντας ή δημιουργώντας το σενάριο, τα σκηνικά, τις κούκλες, εάν χρειάζεται, και τη μουσική υπόκρουση.
11. Αντιμετωπίζει ήσσονος σημασίας προβληματικές καταστάσεις σχετικές με την υγεία και την ακεραιότητα των παιδιών και εφαρμόζουν χωρίς παρεκκλίσεις τις οδηγίες του γιατρού.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου και των υπεύθυνων νηπιαγωγών/ βρεφονηπιοκόμων.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους άλλους εργαζόμενους στον Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό και τους γονείς των παιδιών.
3. Αναπληρώνει στα καθήκοντά τους, αναφορικά με τις δραστηριότητες δημιουργίας και έκφρασης τον βρεφονηπιοκόμο ή τον νηπιαγωγό, όταν παρίσταται ανάγκη, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγιεινή των παιδιών.
4. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικά με την αγωγή και την ψυχαγωγία των παιδιών ανάλογες με την εμπειρία, το γνωστικό τους υπόβαθρο και τις δυνατότητες των παιδιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση