ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Κατονομάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές της αυτοάμυνας και της προστασίας προσώπων, εγκαταστάσεων και χρηματαποστολών.
2. Παρουσιάζει τους τρόπους χρήσης των χειροπέδων και της αστυνομικής ράβδου.
3. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές του γενικού και ειδικού ποινικού δικαίου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα ποινικά δικαστήρια.
4. Αναλύει, χωρίς να ανατρέξει σε κάποιο εγχειρίδιο, τους βασικούς όρους της εγκληματολογίας, τα είδη των εγκλημάτων και τις ερμηνείες εγκληματικής συμπεριφοράς.
5. Περιγράφει με ολοκληρωμένο τρόπο τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ανάκριση, την εξακρίβωση ταυτότητας και τη συλλογή στοιχείων σε ένα τόπο εγκλήματος,
6. Αναγνωρίζει τα είδη των εκρηκτικών, των επικίνδυνων υλικών και των εκρηκτικών μηχανισμών και τους τρόπους εξουδετέρωσης βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
7. Αναγνωρίζει τα διάφορα είδη όπλων και τη χρήση τους σύμφωνα με το νόμο.
8. Παρουσιάζει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να λάβει, προκειμένου να προστατευθεί ο τόπος ενός εγκλήματος ή συμβάντος.
9. Εκφράζει τις βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας εγκαταστάσεων, περιουσιών και προσώπων μέσα στο νομικό και εργασιακό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται.
2. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και άμεσα επικίνδυνες καταστάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τη δική του ή τρίτων προσώπων.
3. Απωθεί ή καταστέλλει με τρόπο νομικά κατοχυρωμένο και πρακτικά αποτελεσματικό επικίνδυνους (ένοπλους ή μη) κακοποιούς που απειλούν τον ίδιον ή τρίτα πρόσωπα.
4. Αναγνωρίζει τις κυριότερες ενδείξεις στη συμπεριφορά, τις κινήσεις, τη στάση του σώματος, το βλέμμα, κτλ. που εμφανίζει ένα άτομο που πρόκειται να προβεί και κάποια εγκληματική ή παράνομη πράξη.
5. Συνδράμει αποτελεσματικά τις αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται κάθε φορά στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική, εισαγγελία, σωφρονιστικά καταστήματα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται αυτόνομα στο επαγγελματικό του περιβάλλον, ακολουθώντας τη δεοντολογία του επαγγέλματος του.
2. Συνεργάζεται έννομα, υπεύθυνα και με συνέπεια με τους πολίτες, τους συναδέλφους του, τον εργοδότη του και τις αρχές.
3. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ανάλογες της εμπειρίας και του γνωστικού του αντικειμένου αποσκοπώντας πάντα στην προστασία των πολιτών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση