ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναγνωρίζει την αδρή ανατομική ορολογία προκειμένου να συνεργάζεται με αποτελεσματικότητα με το υπόλοιπο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
2. Αναφέρει τα φυσιολογικά επίπεδα τιμών των ζωτικών ενδείξεων του ανθρώπου και διακρίνει τις παθολογικές παρεκκλίσεις αυτών.
3. Περιγράφει τους κανόνες αντισηψίας -αποστείρωσης-απολύμανσης- υγιεινής στον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό ασθενή, στο χειρουργικό πεδίο και στον χώρο του χειρουργείου.
4. Απαριθμεί τα εργαλεία, τα υλικά και τα φάρμακα που περιέχει απαραιτήτως ένα καρότσι Α΄ Βοηθειών και το σετ διασωλήνωσης.
5. Περιγράφει τα στάδια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε βρέφη-παιδιά-ενήλικες.
6. Περιγράφει αδρά τη λειτουργία του απινιδωτή, των monitor και του μηχανήματος αναισθησίας.
7. Αναφέρει τα είδη της αναισθησίας (γενική, τοπική, επισκληρίδιος, στελεχιαία κλπ) και τον τρόπο τοποθέτησης του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι ανάλογα με την αναισθησία που θα χορηγηθεί.
8. Αναφέρει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων κατά την αναζωογόνηση, το χειρουργείο και την ανάνηψη του ασθενούς,
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιμελείται τη σωματική υγιεινή και προετοιμασία του αρρώστου προς χειρουργείο/διασωλήνωση (καθαριότητα, ξύρισμα, ιματισμός).
2. Τοποθετεί σε συνεργασία με τον τραυματιοφορέα τον ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι στη θέση που θα ζητηθεί από τον ιατρό.
3. Σταθεροποιεί τον ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι σύμφωνα με τις οδηγίες του αναισθησιολόγου κατά τη διάρκεια της χορήγησης αναισθησίας.
4. Λαμβάνει ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα ) και τις ζωτικές ενδείξεις του ασθενούς όταν του ζητηθεί από τον ιατρό.
5. Προετοιμάζει σύμφωνα με τους απαραίτητους κανόνες αντισηψίας-αποστείρωσης το τροχήλατο καρότσι της αναισθησίας εξοπλίζοντας το ανάλογα με τα υλικά και φάρμακα που θα ζητηθούν από τον αναισθησιολόγο.
6. Εργαλειοδοτεί στον αναισθησιολόγο κατά τη χορήγηση της αναισθησίας, τηρώντας τους κανόνες αποστείρωσης-αντισηψίας.
7. Σταθεροποιεί καθετήρες, ορούς και παροχετεύσεις όταν ζητηθεί από τον αναισθησιολόγο και επιβλέπει τη φυσιολογική λειτουργία τους.
8. Χορηγεί οξυγονοθεραπεία όταν δοθεί ανάλογη οδηγία από τον αναισθησιολόγο.
9. Εμπλουτίζει τους ορούς με φάρμακα και ρυθμίζει τη ροή τους, όταν δοθούν ανάλογες οδηγίες από τον αναισθησιολόγο.
10. Επιβλέπει τη κίνηση στο χώρο των Α΄ βοηθειών/χειρουργείου/ανάνηψης μεριμνώντας για την ανανέωση υλικών και φαρμάκων που μπορεί να ζητηθούν.
11. Φροντίζει για τη σωστή μεταφορά του αρρώστου από το χειρουργικό τραπέζι στην αίθουσα ανάνηψης, ανάλογα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους ιατρούς.
12. Αναλαμβάνει την προετοιμασία του νεκρού ασθενούς (αφαίρεση καθετήρων, καθαριότητα κλπ)
13. Επαγρυπνεί και αναγνωρίζει έγκαιρα παθολογικές αντιδράσεις του ασθενούς και παρεκκλίσεις των ζωτικών του ενδείξεων και ενημερώνει τον υπεύθυνο ιατρό/νοσηλευτή.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του ιατρικού προσωπικού.
2. Εργάζεται με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματός του, με εχεμύθεια, σεβασμό και αξιοπιστία τόσο απέναντι στον ασθενή όσο και απέναντι στους συνεργάτες του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση