ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:

1. Αναφέρει βασικές αρχές σχετικά με ορθοδοντική, περιοδοντολογία, παιδοδοντιατρική, οδοντική χειρουργική, ακίνητη και κινητή προσθετική και στοματική υγιεινή.
2. Περιγράφει βασικά στοιχεία της ανατομίας και φυσιολογίας του στοματογναθικού συστήματος.
3. Αναφέρει τις βασικές αρχές υγιεινής- αντισηψίας-αποστείρωσης-απολύμανσης του οδοντιατρείου, των οδοντιατρικών μηχανημάτων και των εργαλείων του χώρου.
4. Περιγράφει τα μέτρα αντισηψίας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνει τόσο το προσωπικό του οδοντιατρείου όσο και οι ασθενείς προκειμένου να επιτελεστεί με ασφάλεια οποιαδήποτε οδοντιατρική πράξη.
5. Περιγράφει τα είδη των κλιβάνων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα οδοντιατρείο, τους χρόνους και τις θερμοκρασίες που απαιτούνται για την αποστείρωση των εργαλείων.
6. Ονομάζει τα αποτυπωτικά υλικά και τα στάδια κατασκευής εκμαγείων μελέτης.
7. Απαριθμεί τα εργαλεία που περιέχει απαραιτήτως η τροχήλατη οδοντιατρική έδρα για την αρχική εκτίμηση ενός ασθενούς.
8. Αναφέρει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών ενδείξεων του ανθρώπου (αρτηριακή πίεση-σφύξεις-αναπνοές-θερμοκρασία)
9. Περιγράφει τα μέτρα ακτινοπροστασίας τόσο του προσωπικού του οδοντιατρείου όσο και του ασθενούς.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Υποδέχεται τον ασθενή και φροντίζει για την αναπαυτική και σωστή τοποθέτησή του στην οδοντιατρική καρέκλα.
2. Προετοιμάζει την οδοντιατρική καρέκλα και την έδρα ανανεώνοντας όλα τα αναλώσιμα υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής-αντισηψίας.
3. Ετοιμάζει το τοπικό αναισθητικό του ασθενούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου.
4. Προετοιμάζει τα εργαλεία και τα υλικά που θα ζητηθούν από τον οδοντίατρο, υπό την καθοδήγησή του και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες αντισηψίας-αποστείρωσης.
5. Εργαλειοδοτεί κατά τη διάρκεια των οδοντιατρικών επεμβάσεων τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
6. Λαμβάνει την αρτηριακή πίεση και τις σφύξεις του ασθενούς, εφόσον ζητηθεί από τον οδοντίατρο.
7. Αποστειρώνει στον κλίβανο τα εργαλεία μετά από κάθε χρήση φροντίζοντας για την αποθήκευση τους ώστε να παραμείνουν αποστειρωμένα για επόμενη χρήση.
8. Ταξινομεί τα εργαλεία, φάρμακα και υλικά του ιατρείου και μεριμνά για την ανανέωσή τους λη την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών.
9. Συνεργάζεται, υπό την καθοδήγηση του οδοντιάτρου, στη λήψη ακτινογραφιών του ασθενούς και στην εμφάνισή τους.
10. Συνεργάζεται, υπό την καθοδήγηση του οδοντιάτρου, στη λήψη αποτυπωμάτων και κατασκευή εκμαγείων μελέτης.
11. Ενημερώνει τους ασθενείς για τους γενικούς κανόνες τήρησης της στοματικής υγιεινής.
12. Τηρεί αρχείο με το οδοντιατρικό ιστορικό επισκέψεων/επεμβάσεων των ασθενών.
13. Προγραμματίζει τις επισκέψεις των ασθενών και κι επικοινωνεί με τους προμηθευτές για την ανανέωση των αναλώσιμων υλικών/φαρμάκων του ιατρείου, υπό τις οδηγίες του οδοντιάτρου.
14. Επιμελείται την ασφάλεια, την υγιεινή και την καθαριότητα τόσο των χώρων του ιατρείου όσο και των μηχανημάτων.
15. Χειρίζεται με ευχέρεια τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Συνεργάζεται με τον οδοντίατρο με αυτοσυγκέντρωση και υπευθυνότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού.
2. Εργάζεται με υπομονή, σεβασμό, αξιοπιστία και εχεμύθεια, σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση