ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει τη λειτουργία ενός εργαστηρίου ή κέντρου φυσικοθεραπείας, καθώς και τους τρόπους οργάνωσής του.
2. Παραθέτει τους τρόπους που συντηρούνται τα μηχανήματα.
3. Αναπαράγει βασικές γνώσεις χειρουργικής, παιδιατρικής, νευρολογίας, γηριατρικής, νοσολογίας, ορθοπεδικής και ρευματολογίας.
4. Παραθέτει με λεπτομέρεια τα όργανα που απαρτίζουν το αναπνευστικό, ουροποιητικό, γεννητικό και νευρικό σύστημα και τους μύες και τα οστά που αποτελούν το ερειστικό και μυϊκό σύστημα και περιγράφει με γενικό τρόπο τη λειτουργία τους.
5. Απαριθμεί τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή άσκησης σε ασθενείς με μυοσκελετικά και νευρολογικά προβλήματα.
6. Αποδίδει τις βασικές αρχές σε θέματα ασφάλειας των ασθενών κατά την άσκηση.
7. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές μετακίνησης των ασθενών, σύμφωνα με τον τύπο προβλήματος που αντιμετωπίζουν (μυοσκελετικό, νευρολογικό) και, δείχνει τους τρόπους άρσης από το έδαφος.
8. Απαριθμεί τις συσκευές μετακίνησής των ασθενών.
9. Περιγράφει τις κυριότερες μεθόδους χρησιμοποίησης ηλεκτροθεραπευτικών μεθόδων και μεθόδων μάλαξης.
10. Παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της παθολογικής βάδισης και αναφέρει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση και εκπαίδευση της κίνησης σε ασθενής με κινητική δυσχέρεια.
11. Αποδίδει με σαφήνεια τις ιδιαιτερότητες των θεραπειών και των ασκήσεων στο νερό.
12. Περιγράφει τις ασκήσεις στο νερό για κάθε πάθηση (ορθοπαιδική, ρευματολογική, νευρολογική, καρδιοαναπνευστική), για άτομα με ειδικές ανάγκες και για άτομα τρίτης ηλικίας.
13. Διατυπώνει βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών, περίδεσης και νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών με κινητικά προβλήματα σε νοσοκομειακό περιβάλλον ή στο σπίτι.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Υποδέχεται και προετοιμάζει τον ασθενή για τη θεραπεία του στο κέντρο ή στο εργαστήριο όπου εργάζεται.
2. Ακολουθεί, χωρίς λάθη και παρεκκλίσεις, τις οδηγίες που του δίνονται από τους ειδικούς αναφορικά με τη θεραπεία και την άσκηση των ασθενών υποβοηθώντας έτσι το θεραπευτικό έργο του φυσικοθεραπευτή.
3. Προετοιμάζει το εργαστήριο φυσικοθεραπείας ώστε να είναι σε θέση να υποδεχθεί τον ασθενή ο ειδικός φυσικοθεραπευτής (υγιεινή, απολύμανση, συντήρηση μηχανημάτων, εργαλεία, βοηθήματα, κτλ) .
4. Υποστηρίζει γραμματειακά το κέντρο ή το εργαστήριο στο οποίο εργάζεται (αλληλογραφία, ταξινόμηση, οργάνωση, διεκπεραίωση παραπεμπτικών ασφαλιστικών ταμείων, χειρισμός προγραμμάτων υπολογιστή κτλ).
5. Εφαρμόζει, υπό τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή, τις βασικές μεθόδους ηλεκτροθεραπείας και μάλαξης.
6. Εφαρμόζει, μαζί με τους φυσικοθεραπευτές και ακολουθώντας τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ειδικών, προγράμματα αποκατάστασης και θεραπειών στο νερό.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Δρα με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματός τους σεβόμενος τα δικαιώματα, τις ανάγκες, την αξιοπρέπεια και τις αξίες των ασθενών.
2. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων και της εμπειρίας του πάντα ενημερώνοντας τους ειδικούς και έχοντας τη συγκατάθεση τόσο εκείνων, όσο και των ασθενών.
3. Συνεργάζεται με τους άλλους εργαζόμενους στα κέντρα και τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας με τρόπο αποτελεσματικό, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα ή να ρισκάρει την ασφάλεια των ασθενών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση