ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Παραθέτει με λεπτομέρεια τα όργανα που απαρτίζουν το αναπνευστικό, ουροποιητικό, γεννητικό και νευρικό σύστημα και τους μύες και τα οστά που αποτελούν το ερειστικό και μυϊκό σύστημα και περιγράφει με γενικό τρόπο τη λειτουργία τους.
2. Παρουσιάζει τις ασκήσεις, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή άσκησης και τις μαλάξεις που ενδείκνυνται σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα.
3. Αποδίδει τις βασικές αρχές σε θέματα ασφάλειας των ασθενών κατά την άσκηση.
4. Διαχωρίζει και περιγράφει με λεπτομέρεια τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των ασθενών που πάσχουν από ορθοπεδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές και καρδιοαναπνευστικές παθήσεις.
5. Παρουσιάζει με επάρκεια γνώσεις για την ιαματική λουτροθεραπεία και την υδροθεραπεία σε ατομική δεξαμενή και πισίνα.
6. Αναλύει τα υδροθεραπευτικά προγράμματα που ενδείκνυνται για ορθοπεδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές και καρδιοαναπνευστικές, γυναικολογικές και δερματολογικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα τρίτης ηλικίας.
7. Αποδίδει τις βασικές αρχές που διέπουν τη φυσική ιατρική και τις θεραπείες αποκατάστασης.
8. Διατυπώνει βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών και θεμάτων υγιεινής σε λουτρά, ιαματικές πηγές ή χώρους φυσικοθεραπείας που χρησιμοποιούν ως βάση της θεραπείας το υγρό στοιχείο.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ακολουθεί χωρίς λάθη και παρεκκλίσεις τις οδηγίες που του δίνονται από τους ειδικούς για την άσκηση των ασθενών και την εφαρμογή υδροθεραπευτικών προγραμμάτων, υποβοηθώντας το θεραπευτικό έργο του φυσικοθεραπευτή.
2. Εφαρμόζει, υπό τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή, τις βασικές μεθόδους κινησιοθεραπείας και μάλαξης.
3. Τηρεί τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται στους χώρους όπου εργάζεται (ιαματικές πηγές, λουτρά, κέντρα υδροθεραπείας, κτλ)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Δρα με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματός τους σεβόμενος τα δικαιώματα, τις ανάγκες, την αξιοπρέπεια και τις αξίες των ασθενών.
2. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων και της εμπειρίας του πάντα ενημερώνοντας τους ειδικούς και έχοντας τη συγκατάθεση τόσο εκείνων, όσο και των ασθενών.
3. Συνεργάζεται με τους άλλους εργαζόμενους στις ιαματικές πηγές, στα λουτρά ή σε όποιον άλλο χώρο εργάζεται με τρόπο αποτελεσματικό, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα ή να ρισκάρει την ασφάλεια των ασθενών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση