ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναπαράγει γνώσεις για την οργάνωση της επείγουσας ιατρικής και τον ρόλο του διασώστη.
2. Αναγνωρίζει βασικές αρχές της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος.
3. Συνοψίζει βασικές αρχές της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος.
4. Αναπαράγει βασικά στοιχεία μικροβιολογίας και λοιμώξεων.
5. Παρουσιάζει τα συνηθέστερα επείγοντα περιστατικά και τη προσέγγισή τους κατά συστήματα (αναπνευστικό, κυκλοφορικό – καρδιακό, νευρικό).
6. Κατέχει βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χορηγεί φάρµακα και υγρά παρεντερικώς καθώς και οξυγόνο.
2. Εκτιμά οξείες παθήσεις οργάνων και συστημάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα φροντίδα (παθήσεις ερειστικού, αιμοποιητικού – νερυρικού συστήματος, οφθαλμολογικές παθήσεις, παθήσεις ΩΡΛ, γυναικολογικές, παθήσεις νεογνών).
3. Ερμηνεύει συνήθεις παθολογικές εικόνες όπως, διαταραχή της συνείδησης, δύσπνοια, θωρακικό και κοιλιακό άλγος, αιμορραγία, πνιγμό, ηλεκτροπληξία , κατάγματα.
4. Προσφέρει µηχανική υποβοήθηση της αναπνοής και ηλεκτρική ανάταξη της καρδιακής ανακοπής κατόπιν καθοδήγησης.
5. Διακοµίζει τους πάσχοντες µε ασφάλεια, υπό συνεχή επίβλεψη και µε κάθε µέσο, ιπτάµενο, πλωτό ή µε ασθενοφόρο, στον κατάλληλο υγειονοµικό σχηµατισµό.
6. Αντιµετωπίζει άτοµα που βρίσκονται σε σωµατική / ψυχική κατάρριψη (stress) ή καταστροφικές καταστάσεις.
7. Εκτελεί µε ακρίβεια τις εντολές του γιατρού της Επείγουσας Ιατρικής.
8. Μεταδίδει πληροφορίες µε µέσα τηλεπικοινωνιών που χειρίζεται ο ίδιος (VHF, τηλεϊατρική).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί τις οδηγίες από την Ιατρική Υπηρεσία Επειγόντων. 2. Σε περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται αναμονή, λαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.
3. Συνεργάζεται µε οµάδες διάσωσης σε περιπτώσεις µαζικών ατυχηµάτων και δύσκολων καταστάσεων.
4. Εργάζεται με υπευθυνότητα ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση