ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει τις οδούς χορήγησης των φαρμάκων στον ασθενή (από το στόμα, υπογλωσσίως, υποδορίως, ενδοφλεβίως, ενδομυϊκά, εισπνεόμενα, διαδερμικά, από το ορθό).
2. Αναλύει με ευχέρεια τους όρους απορρόφηση φαρμάκου, βιοδιαθεσιμότητα, βιοϊσοδυναμία, κατανομή φαρμάκου, απέκκριση φαρμάκου, χρόνος ημίσειας ζωής φαρμάκου, επίπεδα φαρμάκου στον οργανισμό, φαρμακοτεχνική μορφή.
3. Αναφέρει σε ποια όργανα γίνεται ο μεταβολισμός των φαρμάκων και με ποιους τρόπους αποβάλλονται από τον οργανισμό.
4. Επεξηγεί τι είναι ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός και ο πλακουντιακός φραγμός και ποιός ο ρόλος τους στη χορήγηση φαρμάκων.
5. Περιγράφει τις φαρμακοτεχνικές μορφές στις οποίες διατίθενται τα φαρμακευτικά σκευάσματα (δισκία, ταμπλέτες, κάψουλες, φακελίσκοι κλπ)
6. Επεξηγεί τους όρους αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, προσαρμογή/εξατομίκευση δοσολογίας, δόση εφόδου και δόση συντήρησης φαρμάκου.
7. Επιδεικνύει βασικές γνώσεις στατιστικής, προκειμένου να μπορεί να παρουσιάζει και να ερμηνεύει διαγράμματα μελετών.
8. Αναφέρει βασικές αρχές των τεχνικών πωλήσεων και μάρκετινγκ.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Περιγράφει με άνεση όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη φαρμακοτεχνική μορφή, τις ενδείξεις/αντενδείξεις και τη βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων που προωθεί.
2. Αναλύει με αποτελεσματικότητα τα πλεονεκτήματα των φαρμάκων που παρουσιάζει, έναντι ανταγωνιστικών φαρμάκων, τόσο σε σχέση με την καινοτομία/βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ασθενών όσο και σε σχέση με την εξοικονόμηση χρημάτων.
3. Απαντά με σαφήνεια σε οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με τα φάρμακα που προωθεί.
4. Βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητές του στην προώθηση των προϊόντων.
5. Χρησιμοποιεί με επάρκεια την αγγλική γλώσσα τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο φαρμακευτικής ορολογίας.
6. Επικοινωνεί με άνεση και ευελιξία επιδεικνύοντας οξυδέρκεια, και υπομονή.
7. Χειρίζεται με ευχέρεια Η/Υ και το διαδίκτυο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται με αυτονομία ακολουθώντας το πλαίσιο δράσης της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με την εταιρεία του και με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του.
3. Δρα με υπευθυνότητα ακολουθώντας τη δεοντολογία του επαγγέλματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση