ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει αδρά τις φυσιολογικές λειτουργίες των συστημάτων του ανθρωπίνου οργανισμού.
2. Απαριθμεί τα άμορφα και έμμορφα στοιχεία του αίματος καθώς και τα συστατικά αυτών.
3. Μνημονεύει τους ορισμούς των αντιγόνων και αντισωμάτων και το σύστημα αντιγόνων αίματος ΑΒΟ και Rhesus.
4. Αναγνωρίζει τις φυσιολογικές τιμές των αριθμών των κυττάρων του αίματος, των δεικτών όγκου και περιεκτικότητας των ερυθροκυττάρων και κατανομής των λευκοκυττάρων.
5. Συνοψίζει τα νοσήματα αίματος που αφορούν στον μυελό των οστών και τα συστατικά του, στον σπλήνα και στους λεμφαδένες.
6. Κατανοεί τις κύριες τεχνικές ανάλυσης αίματος είτε μέσω αυτοματοποιημένων μηχανημάτων (αναλυτών) είτε μέσω χειρωνακτικών μεθόδων.
7. Περιγράφει τους λοιμογόνους παράγοντες και τρόπους μετάδοσης των, σε σχέση με το αίμα αλλά και σχετικά με το ενδονοσοκομειακό και εργαστηριακό περιβάλλον.
8. Αναλύει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ενός εργαστηρίου αιματολογίας/αιμοδοσίας και τους τρόπους προστασίας από λοιμογόνους παράγοντες μέσω μέτρων αντισηψίας, απολύμανσης, αποστείρωσης.
9. Αναφέρει τους τρόπους αποστείρωσης υλικών και αναλωσίμων ενός εργαστηρίου αιματολογίας/αιμοδοσίας.
10. Συνοψίζει τους τρόπους απόρριψης των δειγμάτων αιματολογικού εργαστηρίου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Λαμβάνει τα προς εξέταση δείγματα και τα ταξινομεί ανάλογα με τις συνταγογραφημένες εξετάσεις ανά δείγμα.
2. Αναλαμβάνει, υπό εποπτεία, τη λήψη αίματος σε εργαστηριακό περιβάλλον από ασθενείς.
3. Προετοιμάζει δείγματα αίματος ασθενών και παρασκευάζει τον αναλυτή αίματος για εκτέλεση αυτοματοποιημένων εξετάσεων.
4. Εφαρμόζει τα πρωτόκολλα εξετάσεων ροής, πήξης, ινωδόλυσης αίματος.
5. Εκτελεί, υπό εποπτεία, συνταγογραφημένες ηλεκτροφορήσεις δειγμάτων αίματος.
6. Παρασκευάζει θρεπτικά υλικά και διαλύματα για ανάπτυξη/ταυτοποίηση μικροβίων από αιματολογικά δείγματα ασθενών.
7. Πραγματοποιεί, υπό εποπτεία, εξετάσεις ταυτοποίησης μικροβίων μέσω πρωτοκόλλων και τεχνικών βασιζόμενων σε μορφολογικά, βιοχημικά ή μοριακά στοιχεία.
8. Ελέγχει τη συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων αίματος για χρήση σε μετάγγιση αίματος σε ασθενή.
9. Επιμελείται την ασφάλεια, την υγιεινή και την καθαριότητα του χώρου του αιματολογικού εργαστηρίου.
10. Διεκπεραιώνει την εισαγωγή αποτελεσμάτων στο σύστημα, την τήρηση αρχείων ασθενών και την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
11. Τηρεί, εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τα μέτρα υγιεινής του αιματολογικού εργαστηρίου ή του εργαστηρίου αιμοδοσίας.
12. Αναφέρει προβλήματα στη λειτουργία/συντήρηση των μηχανημάτων και ύστερα από σχετική έγκριση του υπευθύνου, μπορεί να οργανώσει τη σχετική επισκευή.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του αιματολογικού εργαστηρίου.
2. Συνεργάζεται ομαλά με το υπόλοιπο προσωπικό με στόχο την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιδρύματος, νοσηλευτηρίου ή εργαστηρίου στο οποίο απασχολείται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση