ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναπαράγει τις βασικές βιολογικές έννοιες και φυσιολογικές λειτουργίες των συστημάτων του ανθρωπίνου οργανισμού.
2. Αναφέρει τις βασικές έννοιες της ανοσολογίας και τους ορισμούς των αντιγόνων και αντισωμάτων.
3. Μνημονεύει τα θεμελιώδη βιοχημικά χαρακτηριστικά των συχνότερων παθογόνων μικροβιολογικών στελεχών.
4. Διατυπώνει τις κύριες τεχνικές ανάλυσης και καλλιέργειας βιολογικών δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων αίματος που προωθούνται για απλές αιματολογικές εξετάσεις, (π.χ. γενική αίματος, ΤΚΕ), ούρων, κοπράνων, σιέλων, σπέρματος, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, κ.ά.
5. Αναφέρει τους λοιμογόνους παράγοντες και τρόπους μετάδοσης των.
6. Παρουσιάζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ενός βιοχημικού/μικροβιολογικού εργαστηρίου και τους τρόπους προστασίας από λοιμογόνους παράγοντες μέσω μέτρων αντισηψίας, απολύμανσης, αποστείρωσης.
7. Συγκρίνει τους τρόπους αποστείρωσης υλικών και αναλωσίμων ενός βιοχημικού/μικροβιολογικού εργαστηρίου.
8. Διακρίνει τα είδη απορριμμάτων ενός μικροβιολογικού/βιοχημικού εργαστηρίου στις επιμέρους κατηγορίες (μολυσματικά, διαβρωτικά, τοξικά κ.ά.) και αναγνωρίζει τον τρόπο απόρριψης αυτών.
9. Αναφέρει τα σκεύη και όργανα που συνθέτουν τον εξοπλισμό ενός βιοχημικού/μικροβιολογικού εργαστηρίου και τον τρόπο λειτουργίας τους.
10. Περιγράφει τη χρήση των βασικών προγραμμάτων Η/Υ για την επεξεργασία δειγμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Παρέχει οδηγίες στους εξεταζομένους μέσω τηλεφώνου για την ορθή τους προετοιμασία πριν τη συλλογή του προς εξέταση βιολογικού υλικού.
2. Αναλαμβάνει, υπό εποπτεία, τη λήψη αίματος από εξεταζόμενους σε εργαστηριακό περιβάλλον.
3. Παραλαμβάνει δείγματα βιολογικών υγρών που συλλέχθηκαν από τον εξεταζόμενο.
4. Εφαρμόζει, υπό εποπτεία, τα πρωτόκολλα γενικών αιματολογικών εξετάσεων, βιοχημικών εξετάσεων, μικροβιολογικών εξετάσεων και καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένων μυκητολογικών, παρασιτολογικών εξετάσεων).
5. Αποθηκεύει με τάξη τα διάφορα δείγματα που προωθούνται προς εξέταση στο μικροβιολογικό/βιοχημικό εργαστήριο.
6. Πραγματοποιεί εξετάσεις ταυτοποίησης μικροβίων μέσω πρωτοκόλλων και τεχνικών βασιζόμενων σε μορφολογικά, βιοχημικά ή μοριακά στοιχεία, υπό εποπτεία.
7. Παρασκευάζει και αποστειρώνει θρεπτικά υλικά και διαλύματα για ανάπτυξη/ταυτοποίηση μικροβίων από δείγματα ασθενών.
8. Προετοιμάζει δείγματα αίματος ασθενών και παρασκευάζει τον αναλυτή αίματος για εκτέλεση αυτοματοποιημένων εξετάσεων.
9. Καταχωρεί αποτελέσματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύει τα προκύπτοντα αρχεία.
10. Αναφέρει προβλήματα στη λειτουργία/συντήρηση των μηχανημάτων και ύστερα από σχετική έγκριση του υπευθύνου, οργανώνει την σχετική επισκευή τους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του μικροβιολογικού/ βιοχημικού εργαστηρίου.
2. Συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων με υπεύθυνη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και ακολουθώντας τους δέοντες κανόνες ασφάλειας.
3. Συνεργάζεται ομαλά με το υπόλοιπο προσωπικό με στόχο την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιδρύματος, νοσηλευτηρίου ή εργαστηρίου στο οποίο απασχολείται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση