ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Απαριθμεί τα ανθρώπινα συστήματα οργάνων και τις θέσεις των οργάνων που τα συνιστούν.
2. Ορίζει τις κακοήθεις νεοπλασίες και διευκρινίζει τις κυριότερες για άνδρες και γυναίκες.
3. Αναφέρει τους κανόνες ατομικής και δημόσιας υγιεινής.
4. Κατονομάζει τα όρια δόσεων για τους εργαζόμενους σε χώρους με ακτινοβολία.
5. Προσδιορίζει τα μέτρα ακτινοπροστασίας για την προστασία των ατόμων που χειρίζονται μηχανήματα και συσκευές παραγωγής ακτινοβολιών.
6. Συνοψίζει τους τρόπους μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και τους τρόπους προστασίας από αυτά.
7. Παρουσιάζει τη θεωρία των ακτινοβολιών, τα διαφορετικά είδη ακτινοβολιών και τη συσχέτιση τους με βιολογική δράση.
8. Αναγνωρίζει την απεικόνιση των παθολογικών ευρημάτων των οργάνων στις διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις (κλασική ακτινογραφία, αξονική και μαγνητική τομογραφία και υπερηχοτομογραφία).
9. Αναφέρει τις βασικές αρχές της ακτινοθεραπευτικής ακτινολογίας.
10. Επεξηγεί τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ακτινοθεραπεία των όγκων.
11. Περιγράφει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με τον χειρισμό και τη λειτουργία ιατρικών συσκευών ακτινοθεραπείας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα.
2. Λαμβάνει μέτρα προφύλαξης μεταδιδομένων νοσημάτων και επεξηγεί τους τρόπους προφύλαξης στα εξεταζόμενα άτομα.
3. Φέρει προσωπικό δοσίμετρο και ελέγχει για τη σωστή του λειτουργία.
4. Λαμβάνει μέτρα ακτινοπροστασίας (από τα μηχανήματα ή από ασθενείς υποβαλλόμενους σε εξετάσεις ή θεραπεία με ραδιενέργεια).
5. Αναγνωρίζει με ακρίβεια τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού από το παραπεμπτικό.
6. Ελέγχει την καταλληλότητα του προς χρήση οργάνου.
7. Επιλέγει, υπό εποπτεία, τα κατάλληλα αντιδραστήρια (π.χ. σκιαγραφικά), εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση της συνταγογραφημένης οδηγίας.
8. Υποδέχεται και καθοδηγεί τον ασθενή παρέχοντας οδηγίες ως προς την ορθή θέση και/ή την ακινητοποίηση του, ώστε να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση της θεραπείας.
9. Επεξηγεί στον ασθενή τα βήματα της θεραπευτικής προσέγγισης με τη δέουσα υπομονή, απλότητα και σαφήνεια απαντώντας σε τυχόν απορίες και ερωτήσεις του.
10. Υποβοηθά τον εξεταζόμενο να σηκωθεί από την θέση της εξέτασης και του παρέχει οδηγίες για τα επόμενα στάδια.
11. Επιμελείται την εκκένωση των κάδων απορριμμάτων του Ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου.
12. Προετοιμάζει το ακτινοθεραπευτικό εργαστήριο για τον επόμενο εξεταζόμενο.
13. Αναφέρει προβλήματα στη λειτουργία/συντήρηση των μηχανημάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του ιδρύματος, νοσηλευτηρίου ή εργαστηρίου στο οποίο απασχολείται.
2. Συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων με υπεύθυνη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και ακολουθώντας τους δέοντες κανόνες ασφάλειας.
3. Συνεργάζεται ομαλά με το υπόλοιπο προσωπικό με στόχο την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιδρύματος, νοσηλευτηρίου ή εργαστηρίου στο οποίο απασχολείται.
4. Επιδεικνύει επαγγελματική στάση και συμπεριφέρεται με σεβασμό και ευαισθησία απέναντι στον ασθενή και τον/τη συνοδό του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση