ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Απαριθμεί τα ανθρώπινα συστήματα οργάνων και τις θέσεις των οργάνων που τα συνιστούν.
2. Αναφέρει τους κανόνες ατομικής και δημόσιας υγιεινής.
3. Συνοψίζει τους τρόπους μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και ταυτοποιεί τους τρόπους προστασίας από αυτά.
4. Διατυπώνει τη θεωρία των ακτινοβολιών και των βιολογικών τους δράσεων.
5. Επεξηγεί τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των ατόμων που χειρίζονται μηχανήματα και συσκευές παραγωγής ακτινοβολιών.
6. Αναγνωρίζει την απεικόνιση των φυσιολογικών ανατομικών μορίων και οργάνων όπως αυτά αποτυπώνονται στην κλασική ακτινογραφία, αξονική και μαγνητική τομογραφία και υπερηχοτομογραφία.
7. Αναγνωρίζει την απεικόνιση των παθολογικών ευρημάτων των οργάνων στις διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις κλασσική ακτινογραφία, αξονική και μαγνητική τομογραφία και υπερηχοτομογραφία).
8. Κατονομάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις (κλασσική ακτινογραφία, αξονική και μαγνητική τομογραφία και υπερηχοτομογραφία).
9. Περιγράφει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με τον χειρισμό και τη λειτουργία ιατρικών συσκευών απεικόνισης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα.
2. Λαμβάνει μέτρα προφύλαξης μεταδιδομένων νοσημάτων και επεξηγεί τους τρόπους προφύλαξης στα εξεταζόμενα άτομα.
3. Λαμβάνει μέτρα ασφάλειας για τον ίδιο, φορώντας την αντίστοιχη προστατευτική ποδιά.
4. Αναγνωρίζει με ακρίβεια την εξέταση που ζητείται από το παραπεμπτικό του ιατρού.
5. Χορηγεί στον εξεταζόμενο τα κατάλληλα μέτρα προστασίας παρέχοντας του προστατευτικά καλύμματα γονάδων.
6. Ελέγχει την καταλληλότητα των προς χρήση οργάνων.
7. Ρυθμίζει το κατάλληλο όργανο επιλέγοντας τις κατάλληλες παραμέτρους έκθεσης ή φωτεινότητας ή ευκρίνειας και φορτώνοντας την αναγκαία κασέτα ή το φιλμ ή θερμογραφικό χαρτί (εάν πρόκειται για συσκευή υπερήχων), υπό τις οδηγίες ακτινολόγου.
8. Υποδέχεται και καθοδηγεί τον εξεταζόμενο στην τράπεζα της συσκευής ακτινολογικής απεικόνισης, παρέχοντας οδηγίες ως προς την ορθή θέση, το ρυθμό των αναπνοών και την ακινητοποίηση του, ώστε να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση της εξέτασης.
9. Επιδεικνύει επαγγελματική στάση και συμπεριφέρεται με σεβασμό απέναντι στον γυμνό εξεταζόμενο.
10. Εμφανίζει το φιλμ/κασέτα απεικόνισης και αναγράφει τα ατομικά στοιχεία του εξεταζομένου και τα στοιχεία της εξέτασης.
11. Αξιολογεί την αρτιότητα του απεικονιζομένου οργάνου/περιοχής σώματος και της προβολικής θέσης του εξεταζομένου προβαίνοντας σε επανάληψη της λήψης, εάν κριθεί αναγκαίο από τον επόπτη.
12. Υποβοηθά τον εξεταζόμενο να σηκωθεί από τη θέση της εξέτασης και του παρέχει οδηγίες για τα επόμενα στάδια.
13. Επιμελείται την εκκένωση των κάδων απορριμμάτων (φιλμς, ταινιών, χαρτιών) του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου.
14. Προετοιμάζει το Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο για τον επόμενο εξεταζόμενο.
15. Αναφέρει προβλήματα στη λειτουργία/συντήρηση των μηχανημάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου.
2. Συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων με υπεύθυνη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και ακολουθώντας τους δέοντες κανόνες ασφάλειας.
3. Συνεργάζεται ομαλά με το υπόλοιπο προσωπικό με στόχο την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιδρύματος, νοσηλευτηρίου ή εργαστηρίου στο οποίο απασχολείται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση