ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναγνωρίζει την αδρή ανατομική κατασκευή του ανθρωπίνου σώματος και τη θέση του κάθε οργάνου σε αυτό.
2. Αναλύει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών σημείων του ανθρώπου (αναπνοές, σφύξεις, θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση) και τις διακυμάνσεις αυτών.
3. Αναφέρει τις συχνότερες διαταραχές συναισθήματος και προσωπικότητας και την αδρή συμπτωματολογία τους.
4. Αποδίδει αδρά τις έννοιες διεγερτικός/συγχυτικός/ανοϊκός/εξαρτημένος ασθενής.
5. Περιγράφει τις ιδιαιτερότητες στη νοσηλεία των ψυχιατρικών ασθενών, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και του εργαζομένου προσωπικού.
6. Αναφέρει τους κανόνες υγιεινής- αποστείρωσης-αντισηψίας-απολύμανσης για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς και τους χώρους του ιδρύματος/κλινικής.
7. Περιγράφει τα μέτρα προστασίας και τους τρόπους πρόληψης μετάδοσης νοσημάτων και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
8. Περιγράφει τις οδούς χορήγησης φαρμάκων και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για κάθε μία οδό, όταν χορηγούνται φάρμακα σε ασθενείς με ψυχικές παθήσεις και αναπηρίες.
9. Περιγράφει τα βήματα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
10. Περιγράφει τα βήματα και τα μέτρα προφύλαξης που θα ακολουθήσει όταν διαπιστώσει ότι ένας ασθενής προβαίνει σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δική του ζωή ή την ασφάλεια των υπολοίπων ασθενών και του προσωπικού.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιμελείται τη σωματική υγιεινή και καθαριότητα του ασθενούς.
2. Επιμελείται το στρώσιμο του κρεβατιού με καθαρά κλινοσκεπάσματα και την τοποθέτηση του ασθενούς σε αναπαυτική θέση.
3. Προετοιμάζει και συνοδεύει τον ασθενή, όταν πρόκειται να διενεργηθούν διαγνωστικές/επεμβατικές πράξεις μεριμνώντας για την ασφαλή μεταφορά του, εφόσον δοθεί τέτοια οδηγία.
4. Επιμελείται την υγιεινή του θαλάμου του ασθενούς (αερισμός θαλάμου, ενημέρωση για τυχόν ακαθαρσίες κλπ) και επιβλέπει την τήρηση των κανόνων αντισηψίας-απολύμανσης.
5. Επιμελείται την καταγραφή και αξιολόγηση των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και των εκκρίσεων των παροχετεύσεων/καθετήρων.
6. Χορηγεί φάρμακα από το στόμα, ενδομυικώς και υποδορίως, σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσηλευτή ή του ιατρού, μεριμνώντας για τον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο χορήγησής τους.
7. Διεκπεραιώνει υποκλυσμούς και τοποθέτηση σωλήνα αερίων εφόσον δοθεί ανάλογη οδηγία από τον ιατρό/νοσηλευτή.
8. Τοποθετεί και ρυθμίζει τις συσκευές χορήγησης οξυγόνου και εισπνεόμενων φαρμάκων με ρινικό καθετήρα, μασκα venturi ή με τέντα (παιδιά),όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία από τον ιατρό.
9. Σιτίζει τον ασθενή από το στόμα, μέσω ρινογαστρικού σωλήνα (levin) ή γαστροστομίας, όταν υπάρχει η ανάλογη οδηγία διασφαλίζοντας την ασφαλή διεκπεραίωση της.
10. Σταθεροποιεί τους καθετήρες και σωλήνες παροχέτευσης για αποφυγή ατυχηματικής αφαίρεσής τους, όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία.
11. Επιμελείται την αντισηψία των σωλήνων παροχέτευσης/ καθετήρων/ αναπνευστήρων, όταν δοθεί η αντίστοιχη οδηγία.
12. Εφαρμόζει οποιοδήποτε βήμα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του ζητηθεί.
13. Παραλαμβάνει και ανανεώνει τον απαραίτητο υλικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό που θα ζητηθεί σε οποιαδήποτε επιτελούμενη ιατρική ή νοσηλευτική πράξη στο θάλαμο του ασθενούς.
14. Εφαρμόζει μέτρα περιορισμού και ακινητοποίησης του ασθενούς όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία, μεριμνώντας πάντα και για τη δική του ασφάλεια.
15. Αναγνωρίζει έγκαιρα τυχόν παθολογικές και απειλητικές για την υγεία του ασθενούς καταστάσεις και ενημερώνει τον υπεύθυνο νοσηλευτή ή ιατρό.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
2. Συνεργάζεται με απόλυτη ψυχραιμία σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις.
3. Εργάζεται με αξιοπιστία, σεβασμό στον ασθενή και τους συναδέλφους του και εχεμύθεια, σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση