ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναφέρει τις αρχές της αποστείρωσης-απολύμανσης-αντισηψίας για το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), τους ασθενείς και τον υλικό-φαρμακευτικό εξοπλισμό αυτής.
2. Περιγράφει αδρά τη βασική μακροσκοπική ανατομική του ανθρωπίνου σώματος.
3. Αναφέρει το εύρος των φυσιολογικών τιμών των ζωτικών ενδείξεων του ανθρώπου (αναπνοές, σφύξεις, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία).
4. Αναφέρει τα μέτρα πρόληψης διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβίων και τη σημασία αυτών.
5. Ερμηνεύει τους όρους άρρωστος σε καταστολή, καταπληξία, αιμοδυναμική αστάθεια, εγκεφαλικός θάνατος, ανθεκτικό στέλεχος μικροβίου.
6. Απαριθμεί τις κύριες λειτουργίες των βασικών μηχανημάτων της ΜΕΘ : monitor,αναπνευστήρες, αναλυτής αερίων αίματος, αναρροφήσεις, απινιδωτής.
7. Επεξηγεί στοιχειώδεις αρχές της φυσιολογίας του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού και ουροποιητικού συστήματος.
8. Απαριθμεί τα κυριότερα εργαλεία και φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τη διασωλήνωση και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση του ασθενούς.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μεταχειρίζεται τον ασθενή και τον υλικοφαρμακευτικό εξοπλισμό της ΜΕΘ τηρώντας πάντα τα πρωτόκολλα αντισηψίας-αποστείρωσης-απολύμανσης.
2. Προετοιμάζει, σε συνεργασία με το νοσηλευτή, το κρεβάτι για την υποδοχή του ασθενούς σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ΜΕΘ, πριν την εισαγωγή του ασθενούς.
3. Ελέγχει τη λειτουργία του monitor και εάν είναι συνδεδεμένα σ' αυτό τα καλώδια για ΗΚΓ και λήψη ζωτικών σημείων, προκειμένου να ενημερώσει τον υπεύθυνο νοσηλευτή για άμεση χρήση.
4. Προετοιμάζει τον αναπνευστήρα και την αναρρόφηση ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα και έτοιμα για χρήση.
5. Συνεργάζεται με το νοσηλευτή για την αφαίρεση όλων των ρούχων και κλινοσκεπασμάτων του ασθενούς προς παραλαβή.
6. Τοποθετεί τον ασθενή στο κρεβάτι στη θέση που υποδεικνύεται από τον ιατρό.
7. Υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου νοσηλευτή, συνδέει τα αυτοκόλλητα patch για λήψη ΗΚΓ και τους αισθητήρες για την καταγραφή των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς.
8. Προετοιμάζει το καρότσι με τα εργαλεία και τα φάρμακα που θα ζητηθούν από τον ιατρό βάσει όλων των κανόνων αποστείρωσης.
9. Αναλαμβάνει το ξύρισμα, την καθαριότητα και την πρόβλεψη ελκών κατάκλισης στο σώμα του ασθενούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
10. Παραλαμβάνει τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και τα ταξινομεί κατάλληλα προς αποστείρωση/απόρριψη.
11. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού/ακινητοποίησης του ασθενούς προς αποφυγή ατυχηματικής αφαίρεσης σωληνώσεων και παροχετεύσεων υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή.
12. Επιβλέπει τη λειτουργία των μηχανημάτων και τις ενδείξεις τους και ενημερώνει το νοσηλευτή για τυχόν ανωμαλίες.
13. Καταγράφει την ποσότητα και την ποιότητα των αποβαλλόμενων εκκρίσεων των παροχετεύσεων και καθετήρων του ασθενούς για να ενημερώσει τον υπεύθυνο νοσηλευτή.
14. Αναλαμβάνει την καθαριότητα και την αντισηψία των διαφόρων στομίων, παροχετεύσεων και καθετήρων που φέρει ο ασθενής.
15. Περιποιείται και προετοιμάζει το σώμα του νεκρού ασθενούς (αφαίρεση παροχετεύσεων, σωληνώσεων κλπ)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
2. Συνεργάζεται με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ για τη συνεχή ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη τόσο του ασθενούς όσο και του συγγενικού περιβάλλοντος.
3. Εργάζεται σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του με αξιοπιστία, σεβασμό και εχεμύθεια, τόσο προς τον ασθενή όσο και προς τους συναδέλφους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση