ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας :
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναπαράγει βασικές γνώσεις χειρουργικής, παθολογίας, μικροβιολογίας, νευρολογίας, γυναικολογίας.
2. Αναφέρει τις μεγάλες αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων και της λεκάνης.
3. Αναφέρει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών ενδείξεων του ανθρώπου (αναπνοές, σφύξεις, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία) και τις διακυμάνσεις αυτών.
4. Περιγράφει συνοπτικά τις συχνότερες κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος: αιμάτωμα, θλάση, εξάρθρημα, κάταγμα, διάστρεμμα.
5. Ερμηνεύει τις έννοιες καταπληξία (shock), πολυτραυματίας, κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ), πνευμοθώρακας, εσωτερική αιμορραγία, κλίμακα Γλασκώβης, ABC(=Airway,Breathing,Circulation)
6. Απαριθμεί τις πιθανές επιπλοκές λόγω λανθασμένης ακινητοποίησης/σταθεροποίησης του ασθενούς κατά τη μεταφορά του προς και από το χώρο των Α΄ βοηθειών.
7. Απαριθμεί τα βασικά εργαλεία και φάρμακα που περιλαμβάνει ένα καρότσι Α΄ βοηθειών και το σετ διασωλήνωσης.
8. Αιτιολογεί τον τρόπο και τη σειρά με την οποία γίνεται η αξιολόγηση του τραυματία στον τόπο του συμβάντος και στο χώρο των Α΄ Βοηθειών.
9. Αναφέρει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει το προσωπικό διάσωσης κατά την αρχική προσέγγιση του τραυματία στον τόπο του ατυχήματος.
10. Περιγράφει τα είδη των φορείων, των επιδέσμων και των ναρθήκων και τις ενδείξεις χρήσης του καθενός.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Συνεργάζεται με τον διασώστη/πλήρωμα του ΕΚΑΒ/τραυματιοφορέα με σκοπό την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του ασθενούς στο φορείο ή το καρότσι.
2. Επιμελείται το στρώσιμο του κρεβατιού του ασθενούς με καθαρά κλινοσκεπάσματα.
3. Επιμελείται την καθαριότητα του ασθενούς, την αφαίρεση των ρούχων και τυχόν ξένων σωμάτων κατά την άφιξή του στο χώρο των επειγόντων υπό την καθοδήγηση των ιατρών.
4. Προσκομίζει όλον τον απαραίτητο αποστειρωμένο ιματισμό και εξοπλισμό που απαιτείται, προκειμένου να επιτελεστούν επείγουσες ιατρικές πράξεις.
5. Εξοπλίζει το καρότσι των Α΄ βοηθειών έγκαιρα και φροντίζει για τον συνεχή έλεγχο της πληρότητας του με φάρμακα και αναλώσιμα υλικά.
6. Λαμβάνει ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα) και καταγράφει τις ζωτικές ενδείξεις του αρρώστου, εφόσον του ζητηθεί.
7. Ελέγχει τη σύνδεση του απινιδωτή, του monitor και της αναρρόφησης σε παροχή ρεύματος και τα θέτει σε αναμονή.
8. Ακινητοποιεί τον διεγερτικό ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών.
9. Τοποθετεί επιδέσμους, νάρθηκες και αυχενικό κολάρο υπό την καθοδήγηση των ιατρών.
10. Χορηγεί οξυγόνο με ambu,απλή μάσκα, μάσκα venturi ή τέντα υπό τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
11. Επιβλέπει την κατάσταση των ζωτικών σημείων του ασθενούς και τις ενδείξεις των monitor πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε ιατρική πράξη κι ενημερώνει τον ιατρό/νοσηλευτή.
12. Καταγράφει την ποσότητα και την ποιότητα των εκκρίσεων των παροχετεύσεων και ενημερώνει τον υπεύθυνο νοσηλευτή.
13. Παραλαμβάνει τα εργαλεία και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και τα ταξινομεί κατάλληλα προς αποστείρωση ή απόρριψη.
14. Εφαρμόζει τα μέτρα αντισηψίας-αποστείρωσης-απολύμανσης τόσο για τη δική του ασφάλεια όσο και για του υπόλοιπου προσωπικού και του ασθενούς.
15. Περιποιείται το σώμα του θανόντος ασθενούς (καθαριότητα, αφαίρεση καθετήρων, ναρθήκων κλπ).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
2. Εργάζεται σε συνεργασία με την ομάδα αντιμετώπισης του τραυματία επαγρυπνώντας για οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να προκύψει σε υλικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό.
3. Εργάζεται σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του με αξιοπιστία, σεβασμό και εχεμύθεια, προς τους ασθενείς αλλά και προς τους συναδέλφους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση