ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναφέρει τους κανόνες αποστείρωσης- αντισηψίας- απολύμανσης για το προσωπικό του χειρουργείου, τους χώρους και τα εργαλεία/φάρμακα/μηχανήματα/ιματισμό που χρησιμοποιούνται σε αυτό.
2. Περιγράφει την τεχνική για τη χειρουργική αντισηψία των χεριών και τον τρόπο χειρισμού του αποστειρωμένου υλικού στο χειρουργείο (μπλούζες, ιματισμός, σετ εργαλείων κλπ).
3. Αναφέρει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών ενδείξεων του ανθρώπου (αναπνοές, σφύξεις, θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση).
4. Ερμηνεύει τη διάκριση των χειρουργικών επεμβάσεων σε καθαρές, δυνητικά μολυσμένες, ρυπαρές, σηπτικές.
5. Περιγράφει τις συνήθεις θέσεις τοποθέτησης και τον τρόπο σταθεροποίησης του αρρώστου στο χειρουργικό τραπέζι, ανάλογα με την επέμβαση.
6. Περιγράφει βασικές αρχές εργαλειοδοσίας και τον τρόπο μετακίνησης αποστειρωμένων υλικών από την κίνηση (βοηθός νοσηλευτή) προς την εργαλειοδοσία (νοσηλευτής).
7. Περιγράφει τον τρόπο προετοιμασίας του χειρουργικού πεδίου και τα στάδια που είναι υπό την ευθύνη του βοηθού νοσηλευτή.
8. Αναφέρει τα κυριότερα μηχανήματα της αίθουσας του χειρουργείου και τα κυριότερα εργαλεία που περιλαμβάνονται στα χειρουργικά σετ ανά ειδικότητα.
9. Αναφέρει με ποιούς τρόπους γίνεται η ασφαλής μεταφορά του ασθενούς από το χειρουργικό τραπέζι προς την αίθουσα ανάνηψης, ανάλογα με το είδος της επέμβασης και της αναισθησίας.
10. Περιγράφει τα βήματα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Προμηθεύεται τον κατάλληλο αποστειρωμένο ιματισμό και εργαλεία (μπλούζες, σεντόνια, χειρουργικά σετ), υπό τις οδηγίες του εργαλειοδότη, ανάλογα με το είδος της επέμβασης και τον αριθμό των ιατρών.
2. Συμμετέχει στη σωστή και ασφαλή τοποθέτησή του στο χειρουργικό τραπέζι, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του ασθενούς.
3. Συνδέει στην παροχή ρεύματος τα μηχανήματα (λαπαροσκοπικός πύργος, προβολείς, αναρρόφηση, διαθερμία) και τα θέτει σε λειτουργία/κατάσταση αναμονής.
4. Προετοιμάζει το τραπέζι της εργαλειοδοσίας τηρώντας τα πρωτόκολλα αντισηψίας-αποστείρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαλειοδότη.
5. Προβαίνει σε καταμέτρηση του υλικού (εργαλεία, γάζες) που υπάρχει στο τραπέζι εργαλειοδοσίας.
6. Βοηθά στο ντύσιμο των ιατρών με αποστειρωμένο ιματισμό και γάντια.
7. Επιβλέπει κατά τη διάρκεια όλης της επέμβασης για τυχόν παραβιάσεις της ασηψίας ενημερώνοντας τους ιατρούς και τον εργαλειοδότη.
8. Καταμετρά τα υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται, απορρίπτονται ή μολύνονται και αντικαθιστά τον κάδο της αναρρόφησης όταν χρειαστεί.
9. Προμηθεύει τον εργαλειοδότη με τα υλικά και τα εργαλεία που θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης
10. Διαχειρίζεται την αποστολή των παρασκευασμάτων που θα σταλούν για ιστολογική εξέταση, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών.
11. Επιβλέπει την προετοιμασία της αίθουσας για το επόμενο χειρουργείο.
12. Συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο του χειρουργείου.
13. Συνεργάζεται με τον τραυματιοφορέα για την ασφαλή μετακίνηση του ασθενούς προς την αίθουσα ανάνηψης, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών.
14. Αντιλαμβάνεται έγκαιρα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των μηχανημάτων και συμμετέχει στην επίλυσή τους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
2. Εργάζεται με αξιοπιστία, σεβασμό και εχεμύθεια, σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση