ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει την ανατομία της στοματικής κοιλότητας, άνω και κάτω γνάθου.
2. Αναφέρει την ονοματολογία και την αρίθμηση των ανθρώπινων δοντιών, τα κοινά τους γνωρίσματα και την ειδική μορφολογία του κάθε δοντιού.
3. Περιγράφει τη μορφολογία σύγκλισης των οδοντοστοιχιών.
4. Αναγνωρίζει με ακρίβεια τις συνηθέστερες μορφολογικές ανωμαλίες της στοματικής κοιλότητας.
5. Κατονομάζει τα κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα και τον τρόπο κατασκευής τους.
6. Κατονομάζει τις συνηθέστερες οδοντικές κατασκευές, κινητής και ακίνητης προσθετικής (ολικές, άμεσες ολικές, επένθετες, μερικές οδοντοστοιχίες, αρθρωτήρες, τεχνητοί οδόντες, γέφυρες, στεφάνες).
7. Περιγράφει τις ιδιότητες του γυψοπολτού και ακρυλικής ρητίνης και των κυριότερων στιλβωτικών και λειαντικών υλικών.
8. Αναγνωρίζει τα είδη των διαφορετικών οδοντοτεχνικών πορσελανών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη οδοντοτεχνική πρακτική.
9. Απαριθμεί τα όργανα που συνθέτουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και επεξηγεί τον τρόπο οργάνωσης αυτού.
10. Παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
11. Διατυπώνει τις αρχές και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, τα λογιστικά εκδιδόμενα στοιχεία αυτής και τα υποχρεωτικά βιβλία τήρησης στοιχείων και δεδομένων ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
12. Διατυπώνει τις γενικές αρχές της υγείας, ατομικής, οικογενειακής και δημόσιας υγιεινής και της προληπτικής ιατρικής.
13. Αναφέρει τα κύρια λοιμώδη νοσήματα, τρόπους μετάδοσης τους και κανόνες προστασίας.
14. Παραθέτει τους τρόπους αποστείρωσης υλικών και αναλωσίμων ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία για την κατασκευή της ζητούμενης προσθετικής εργασίας.
2. Προετοιμάζει τον πάγκο εργασίας για την κατασκευή της ζητούμενης οδοντοτεχνικής εργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
3. Προσκομίζει τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά στον οδοντοτεχνίτη κατά τη διεκπεραίωση ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών, ενθέτων, στεφάνων και γεφυρών
4. Συμμετέχει, υπό εποπτεία, στην προσθήκη συνδέσμων ακριβείας (attachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες και στη διεκπεραίωση προσθετικών εργασιών, ορθοδοντικών μηχανημάτων, προσθετικών εργασιών για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.
5. Ελέγχει τις ελλείψεις σε υλικά και αναλώσιμα ως προς τις ανάγκες του εργαστηρίου και, αντίστοιχα, εκτελεί τις απαραίτητες παραγγελίες.
6. Εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής στην επιμέλεια των υλικών, εργαλείων και αναλώσιμων του εργαστηρίου.
7. Ταξινομεί κατάλληλα τα εργαλεία, υλικά και αναλώσιμα προς αποστείρωση, απολύμανση ή απόρριψη.
8. Αναφέρει προβλήματα στη λειτουργία/συντήρηση των μηχανημάτων και ύστερα από σχετική έγκριση του υπευθύνου, μπορεί να οργανώσει τη σχετική επισκευή ενός οργάνου ή μηχανήματος.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί βάσει των κανόνων λειτουργίας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο οποίο απασχολείται και της δεοντολογίας του επαγγέλματος.
2. Συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων με υπεύθυνη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας ακολουθώντας τους δέοντες κανόνες ασφάλειας.
3. Εργάζεται αυτόνομα για την ολοκλήρωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί, υπό την τελική εποπτεία του οδοντοτεχνίτη.
4. Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους για τη σωστή εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση