ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει αδρά τη φυσιολογία και την ανατομία του οφθαλμού.
2. Αναφέρει τα είδη των οφθαλμικών φακών (συγκλίνοντες, αποκλίνοντες) και τα χαρακτηριστικά τους.
3. Ορίζει τα κυριότερα οπτικά υλικά, τις εφαρμογές τους, τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και περιορισμούς της χρήσης του κάθε υλικού.
4. Απαριθμεί τις συνηθέστερες μορφολογικές και κατασκευαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού και τις κυριότερες ανωμαλίες της όρασης (μυωπία, πρεσβυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία).
5. Απαριθμεί τα εργαλεία και όργανα που συνθέτουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου οπτικού καταστήματος.
6. Μνημονεύει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας στο εργαστήριο οπτικού καταστήματος.
7. Διατυπώνει τις αρχές και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ενός καταστήματος πώλησης οπτικών ειδών.
8. Παρουσιάζει τις γενικές αρχές της ατομικής και δημόσιας υγιεινής.
9. Αναφέρει τα κύρια λοιμώδη νοσήματα, τρόπους μετάδοσης τους και κανόνες προστασίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιλέγει και προετοιμάζει τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία για την πραγματοποίηση της συνταγογραφημένης κατασκευής (πχ. φακών μυωπίας).
2. Φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση των πάγκων εργασίας στο εργαστήριο οπτικών ειδών σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
3. Επιμελείται την ορθή παρουσίαση των προς πώληση αγαθών (σκελετών γυαλιών οράσεως, φακών επαφής, υγρών καθαρισμού φακών κ.ά.), σύμφωνα με τις επιταγές του μάρκετινγκ.
4. Συμμετέχει στην εκτέλεση των οφθαλμικών συνταγών για τη διεκπεραίωση φακών, γυαλιών οράσεως σύμφωνα με την οδηγία.
5. Ελέγχει τις ελλείψεις σε υλικά, αναλώσιμα αλλά και σκελετούς οράσεων και, αντίστοιχα, εκτελεί τις απαραίτητες παραγγελίες.
6. Επιμελείται και ταξινομεί τα υλικά, εργαλεία και αναλώσιμα του εργαστηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.
7. Αναφέρει προβλήματα στη λειτουργία/συντήρηση των μηχανημάτων και, ύστερα από σχετική έγκριση του υπευθύνου, μπορεί να οργανώσει τη σχετική επισκευή τους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την επίβλεψη διπλωματούχου Οπτικού ή Οπτομέτρη.
2. Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές, διαδικασίες, πολιτικές, φιλοσοφία του επαγγελματικού χώρου, στον οποίο απασχολείται.
3. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση