ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ - ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναφέρει τα οστά και τους μύες που απαρτίζουν το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου.
2. Περιγράφει αδρά το ρόλο των οστών, των μυών, των αγγείων και των νεύρων στην κίνηση του ανθρώπου.
3. Περιγράφει τα είδη των αρθρώσεων, τους άξονες και το εύρος των κινήσεων που γίνονται φυσιολογικά σε κάθε μία από αυτές.
4. Αναφέρει τα χαρακτηριστικά του υγιούς δερματικού και μυϊκού ιστού.
5. Αναφέρει την ιατρική ορολογία που αφορά νευρολογικές παθήσεις, μυοσκελετικές παθήσεις και άλλες παθήσεις που οδηγούν σε δυσμορφία/ αναπηρία/ακρωτηριασμό.
6. Αναπαράγει βασικές αρχές της φυσικής και της μηχανικής σε σχέση με την κίνηση, την τριβή, την πίεση και την συμπεριφορά των υλικών που χρησιμοποιούνται στις ορθωτικές-προθετικές κατασκευές.
7. Αναφέρει τα συχνότερα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ορθωτικών-προθετικών μηχανημάτων και τα κριτήρια επιλογής τους, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
8. Αναλύει τους τρόπους πιστοποίησης της ασφάλειας, καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας μιας ορθωτικής κατασκευής, στα πλαίσια της συνεργασίας με μία ομάδα αποκατάστασης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενημερώνει τον ασθενή και το συγγενικό του περιβάλλον για τη διαδικασία κατασκευής ενός ορθωτικού-προθετικού μηχανήματος, τη διάρκεια και τις συνεδρίες που θα χρειαστούν καθώς και το κόστος της διαδικασίας.
2. Αξιολογεί πάντα την κατάσταση του ασθενούς και αναφέρει στον ιατρό/ομάδα αποκατάστασης τυχόν δερματικές αλλοιώσεις ή άλλες βλάβες που μπορεί να χρειάζονται διερεύνηση πριν συνεχιστεί η κατασκευή της πρόθεσης.
3. Προβαίνει σε μετρήσεις και λήψεις αποτυπωμάτων επιλέγοντας τα κατάλληλα κάθε φορά εργαλεία και μηχανήματα, προκειμένου να κατασκευάσει την πρόθεση/όρθωση που έχει ζητηθεί.
4. Ετοιμάζει προσχέδιο του ορθωτικού-προθετικού μηχανήματος για να το παρουσιάσει στον ασθενή και στην ομάδα αποκατάστασής του προκειμένου να προσαρμοστεί στο στοχευόμενο θεραπευτικό πλάνο.
5. Επιλέγει, ανάλογα με τις οδηγίες του ιατρού, το κατάλληλο υλικό (π.χ. πλαστικό, δέρμα, ξύλο) για την κατασκευή της όρθωσης/πρόθεσης ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη άνεση, αντοχή και λειτουργικότητα.
6. Κατασκευάζει τα ορθωτικά-προθετικά μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας αποκατάστασης.
7. Χρησιμοποιεί υλικά και εργαλεία πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και πάντα λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ασθενή.
8. Προσαρμόζει τις ορθωτικές-προθετικές κατασκευές στους ασθενείς αποσκοπώντας στη βέλτιστη άνεση, εφαρμογή, λειτουργικότητα και αισθητική.
9. Εκπαιδεύει τον ασθενή και το συγγενικό περιβάλλον στην εφαρμογή, τη χρήση και τη συντήρηση της πρόθεσης.
10. Παρακολουθεί τον ασθενή για τυχόν επαναπροσαρμογές/επιδιορθώσεις/ δυσλειτουργίες της πρόθεσης (follow-up).
11. Τηρεί αρχείο της προόδου του ασθενούς ενημερώνοντας πάντα την ομάδα αποκατάστασης.
12. Παραπέμπει τον ασθενή στο αρμόδιο μέλος της ομάδας αποκατάστασης (ιατρό ή φυσικοθεραπευτή), εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε δυσανεξία/δυσλειτουργία στην εφαρμογή της όρθωσης.
13. Μεριμνά για το αισθητικό αποτέλεσμα του ορθωτικού-προθετικού μηχανήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς.
14. Χειρίζεται με ευχέρεια τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρικά και χειροκίνητα εργαλεία.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Υποστηρίζει και ενθαρρύνει ψυχολογικά τον ασθενή και το περιβάλλον του δείχνοντας υπομονή και κατανόηση για τα ψυχοσωματικά προβλήματα που επιφέρει η αναπηρία/δυσμορφία/ ακρωτηριασμός.
2. Εργάζεται σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον ασθενή αλλά και προς τους συνεργάτες.
3. Συνεργάζεται με ιατρούς, φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της ομάδας αποκατάστασης του ασθενούς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση