ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει τις μεθόδους κατεργασίας μεταλλικών επιφανειών που έχουν ως σκοπό τη μεταβολή των ιδιοτήτων της μεταλλικής επιφάνειας (εναζώτωση, ενανθράκωση, αμμοβολή ή/και σφαιριδιοβολή (shotpeening).
2. Αναγνωρίζει τις χημικές επιμεταλλώσεις ηλεκτρολυτικές ή μη.
3. Αναφέρει τις αρχές λειτουργίας των απλών μηχανών, όπως αντλίες και ανυψωτικά μέσα.
4. Διατυπώνει τις βασικές αρχές της ηλεκτροχημείας και τα θέματα σχετικά με τη διάβρωση μεταλλικών επιφανειών.
5. Ταξινομεί τα απόβλητα και τους τρόπους κατεργασίας τους.
6. Αναφέρει τρόπους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης πρώτων υλών και προϊόντων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Πραγματοποιεί εργασίες προεργασίας (χημικός και μηχανικός καθαρισμός) και επεξεργασίας (επιμετάλλωση).
2. Παρασκευάζει δοκίμια, διαλύματα και άλλα εργαστηριακά υλικά.
3. Ελέγχει τις πρώτες ύλες, τα διαλύματα και τα παραγόμενα προϊόντα επιμετάλλωσης με βάση προδιαγραφές, τεχνικά πλάνα ή άλλου είδους έγγραφα.
4. Εκτελεί εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.
5. Εφαρμόζει ειδικές μεθόδους επιμεταλλώσεων – επικαλύψεων (θερμικός ψεκασμός, εφαρμογή λεπτών επικαλύψεων με τεχνικές κενού και εξάτμισης) που τείνουν να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους χημικής επικάλυψης.
6. Παρακολουθεί την πορεία των επιμεταλλωτικών διεργασιών μέσω των ενδείξεων των αντίστοιχων μετρητικών οργάνων και μετρήσεων.
7. Υπολογίζει το κόστος του παραγόμενου προϊόντος.
8. Επιμελείται με υπευθυνότητα εργασιών συσκευασίας, αποθήκευσης και φόρτωσης στον εργασιακό χώρο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Προτείνει τρόπους μείωσης του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας σε μια γραμμή παραγωγής.
2. Εφαρμόζει με ασφάλεια τους βασικούς κανονισμούς υγιεινής ενός επιμεταλλωτηρίου ή/και ενός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου επιμεταλλώσεων.
3. Εφαρμόζει πιστά τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με τα στερεά και υγρά απόβλητα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση