ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Απαριθμεί επαρκώς τις βασικές αρχές μεταλλουργίας και μεταλλογνωσίας.
2. Αναγνωρίζει τα σημεία διάβρωσης των μεταλλικών επιφανειών.
3. Περιγράφει τις διαδικασίες καθαρισμού και βαφής των μετάλλων.
4. Αναγνωρίζει και επιλέγει τα αποξεστικά μέσα (άμμο, σφαιρίδια, γυαλί ή οξείδια) ανάλογα με το βασικό μέταλλο, το είδος των κόκκων και την κατεργασία.
5. Αναλύει την επικινδυνότητα της εργασίας και του εργασιακού χώρου.
6. Ανακαλεί την αντίστοιχη περιβαλλοντική νομοθεσία.
7. Παρουσιάζει τα πρότυπα ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας.
8. Περιγράφει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Προετοιμάζει τις επιφάνειες προς επεξεργασία, τα διαλύματα και τα απαραίτητα υλικά σύμφωνα με τις εντολές εργασίας.
2. Εκτελεί όλες τις απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες για δοκιμή των παραμέτρων, προβαίνει στη δοκιμή των παραμέτρων και ελέγχει τα αποτελέσματα.
3. Χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία ποιοτικού ελέγχου για τη σύγκριση των επεξεργασμένων επιφανειών.
4. Ελέγχει την ποιότητα του νερού του δικτύου τροφοδοσίας, καθώς και του παραγόμενου απιονισμένου νερού για αποφυγή διαβρώσεων.
5. Συνδέει, βαθμονομεί και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία.
6. Πραγματοποιεί βοηθητικές για την εκτέλεση της εργασίας κατασκευές (ικριώματα, βάρθρα, σκάλες).
7. Επιβλέπει και αξιολογεί την καλή λειτουργία και κατάσταση των συσκευών.
8. Σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ατυχήματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Τηρεί με υπευθυνότητα πρωτόκολλα μετρήσεων προκαθορισμένων παραμέτρων κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών.
2. Εφαρμόζει με υπευθυνότητα τις αρχές της προτυποποίησης ISO 9000 στη βιομηχανία μεταλλικών επιφανειών.
3. Διαθέτει περιβαλλοντική συνείδηση.
4. Βοηθάει στην κατάρτιση του νέου και βοηθητικού προσωπικού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση