Πτυχίο Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σχολή καλών Τεχνών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή

Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
Γνώσεις:
Οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις από τη φοίτησή τους στα εργαστήρια των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών καθώς και από την παρακολούθηση των θεωρητικών και θεωρητικών –εργαστηριακών μαθημάτων. Από την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων παιδαγωγικού χαρακτήρα αποκτούν παιδαγωγική επάρκεια.
Τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία από τα οποία αντλούν γνώσεις είναι τα εξής:
Μαθήματα εργαστηρίων εικαστικών τεχνών: Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική.
Μαθήματα εργαστηρίων εφαρμοσμένων τεχνών: Ψηφιακές Τέχνες, Εκκλησιαστικές Τέχνες, Διακοσμητική.
Θεωρητικά Μαθήματα από τα επιστημονικά πεδία: Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Αισθητική, Θεωρία της Τέχνης, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση, Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία.
Θεωρητικά - Εργαστηριακά μαθήματα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς που υποστηρίζουν τα μαθήματα των εργαστηρίων των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών.
Ξένη Γλώσσα
Δεξιότητες: Οι δεξιότητες αφορούν:
τη δυνατότητα παραγωγής καλλιτεχνικού έργου και έργου που αφορά τομείς των εφαρμοσμένων τεχνών με ποικίλες μεθόδους και μέσα.
τη διδασκαλία στο πεδίο των τεχνών,
τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς φορείς και ιδρύματα μέσω της πρακτικής άσκησης με την οποία αποκτούν επαγγελματική προϋπηρεσία πριν την αποφοίτησή τους.
τη χρήση ξενόγλωσσης επιστημονικής βιβλιογραφίας.
Ικανότητες:
Με τη φοίτηση στο ΤΕΕΤ οι φοιτητές/τριες:
-έρχονται σε επαφή με διαφορετικές απόψεις και τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Μέσω της φοίτησής τους στα διαφορετικά εργαστήρια του Τμήματος– έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν την προσωπική τους εικαστική ταυτότητα, πάνω στην οποία θα στηριχθεί η καλλιτεχνική και επαγγελματική τους εξέλιξη,
- τους δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν τον ποικιλόμορφο κόσμο των τεχνών, και παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ένταξή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας.
- αποκτούν παιδαγωγική επάρκεια που επιτρέπει τη διδασκαλία των εικαστικών στα δημόσια σχολεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Mαθησιακά αποτελέσματα: Οι απόφοιτοι μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους θα είναι σε θέση:
- να εργαστούν ως καλλιτέχνες με επαρκή εφόδια και να αντιμετωπίσουν επιστημονικά επί μέρους πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται της καλλιτεχνικής δημιουργίας γενικότερα
- εφοδιάζονται με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα είναι κατά βάση εργαστηριακό και ως εκ τούτου η κύρια σπουδή και εκπαίδευση συντελείται στα εργαστήρια των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. Η εργαστηριακή διδασκαλία συμπληρώνεται από θεωρητικά μαθήματα που συνδιαλέγονται με τα μαθήματα των εργαστηρίων και δομούν το επιστημονικά ενημερωμένο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να έλθει σε επαφή με διαφορετικές απόψεις και τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω της φοίτησής του στα διαφορετικά εργαστήρια του Τμήματος. Το πρόγραμμα στόχο έχει να δώσει στον/στη φοιτητή/τρια τη δυνατότητα να σχηματίσει την προσωπική του εικαστική ταυτότητα, πάνω στην οποία θα στηριχθεί η καλλιτεχνική και επαγγελματική του εξέλιξη, ώστε ο/η πτυχιούχος να είναι σε θέση να εργαστεί ως καλλιτέχνης με επαρκή εφόδια και να αντιμετωπίσει επιστημονικά επί μέρους πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται της καλλιτεχνικής δημιουργίας γενικότερα.

Τα μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
Μαθήματα Εργαστηρίων Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τα μαθήματα των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οργανώνονται ως εξής:
• Μαθήματα Εικαστικών Εργαστηρίων: Α) Ζωγραφικής (τρία Εργαστήρια), Β) Γλυπτικής (ένα Εργαστήριο), Γ) Χαρακτικής (ένα Εργαστήριο)
• Μαθήματα Εργαστηρίων Εφαρμοσμένων Τεχνών: Α) Ψηφιακών Τεχνών, Β) Εκκλησιαστικών Τεχνών, Γ) Διακοσμητικής

Θεωρητικά Μαθήματα
Τα Θεωρητικά Μαθήματα οργανώνονται ως εξής:
• Θεωρητικά Μαθήματα
Στα Θεωρητικά Μαθήματα περιλαμβάνονται μαθήματα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παιδαγωγικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.
• Θεωρητικά - Εργαστηριακά μαθήματα
Πρόκειται για μαθήματα Θεωρίας-Εργαστηρίου από τα εξής επιστημονικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς που υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.
• Ξένη Γλώσσα

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.
Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με τη εφαρμογή του προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του Τμήματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Τ.Ε.Ε.Τ./Π.Δ.Μ.

Θεματικοί Τομείς

Τέχνες
Καλές Τέχνες