Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Ιστορία, Τοπική Ιστορία έρευνα και διδακτική". Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του Μ.Π.Σ. οι απόφοιτοί του αναμένεται: α. Γνώσεις να κατανοούν επαρκώς τις βασικές μεθοδολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στα αντικείμενα της Ιστορίας, της Τοπικής Ιστορίας και της διδακτικής τους και να είναι σε θέση να τις εξετάσουν κριτικά σε σχέση με κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες β. Δεξιότητες να είναι σε θέση να παράγουν επιστημονική γνώση και έρευνα στα αντικείμενα της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας και να αναλαμβάνουν το σχεδιασμό, την οργάνωση διδακτικών σεναρίων στην ιστορία ανταποκρινόμενων στις σύγχρονες προσεγγίσεις των επιστημών της αγωγής, γ. Ικανότητες να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα και αποτελεσματικά εντός ερευνητικών ομάδων και εκπαιδευτικών πλαισίων τυπικής και άτυπης μάθησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα Νεότερης Ιστορίας και Τοπικής Ιστορίας με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και τη διδακτική των συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό της ιστορικής έρευνας και στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδακτικής που καλύπτουν το φάσμα των πεδίων έρευνας της Νεότερης και της Τοπικής Ιστορίας. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο αντικείμενο της Νεότερης Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας, η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στην έρευνα της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας αλλά και με τις επιστήμες της αγωγής (ζητήματα διδακτικής της Ιστορίας και της τοπικής ιστορίας, παιδαγωγική επάρκεια) και η παραγωγή στελεχών στο πεδίο της ιστορικής έρευνας με ανταγωνιστική κατάρτιση και δυνατότητες εφαρμογών τόσο στην ελληνική όσο και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως:
Α΄ Εξάμηνο 1ο και 2ο Θεματικό Πεδίο
Εισαγωγή στην ιστορική έρευνα: επιστημολογικές προσεγγίσεις (Υποχρεωτικό)
Ζητήματα πηγών στην Ιστορία (Υποχρεωτικό)
Ζητήματα Διδακτικής της Ιστορίας (Υποχρεωτικό)
Η θεώρηση της τοπικής Ιστορίας (περιεχόμενο, τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) (Επιλογής)
Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους (Επιλογής)
Τα εγχειρίδια Ιστορίας στα Βαλκάνια και στην Κύπρο (Επιλογής)
Β΄ Εξάμηνο 1ο Θεματικό Πεδίο
Ο Παρευξείνιος και μικρασιατικός Ελληνισμός της Ανατολής (Υποχρεωτικό)
Το Μακεδονικό Ζήτημα (Υποχρεωτικό)
Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (Επιλογής)
Τοπική Ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση (Επιλογής)
Β΄ Εξάμηνο 2ο Θεματικό Πεδίο
Έρευνα, συγγραφή και αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων ιστορίας (Υποχρεωτικό)
Τοπική ιστορία και εκπαίδευση (Υποχρεωτικό)
Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (Επιλογής)
Τοπική Ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση (Επιλογής)
Γ΄ Εξάμηνο 1ο Θεματικό Πεδίο
Το Κυπριακό ζήτημα (Υποχρεωτικό)
Πληθυσμιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα (Υποχρεωτικό)
Η δεκαετία του 40 και εμφύλιος (Επιλογής)
Ιστορική εκπαίδευση και Μουσείο (Επιλογής)
Γ΄ Εξάμηνο 2ο Θεματικό Πεδίο
Ζητήματα διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας: πρακτικές εφαρμογές στο Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας του ΠΤΔΕ (Υποχρεωτικό)
Σύγχρονες προσεγγίσεις της ιστορικής εκπαίδευσης (μουσείο, κινηματογράφος, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) (Υποχρεωτικό)
Η δεκαετία του 40 και εμφύλιος (Επιλογής)
Ιστορική εκπαίδευση και Μουσείο (Επιλογής)
Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών εξασφαλίζει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.