Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία". Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι κατανοούν και διαπραγματεύονται κριτικά βασικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις στα πεδία της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Γνώσεις:
Είναι θέση να αναγνωρίζουν, αναλύουν και παρακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις σχετικά με την επιστήμη της διοίκησης εκπαιδευτικών συστημάτων και σχολικών μονάδων (γνώσεις και δεξιότητες).
Οι απόφοιτοι μπορούν να καινοτομούν στην άσκηση της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας επεκτείνοντας τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στη βάση θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών δεδομένων (γνώσεις και δεξιότητες), είναι σε θέση να παράγουν επιστημονική γνώση και να διεξάγουν έρευνα (γνώση - δεξιότητα - ικανότητα). Είναι σε θέση να σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική και να ασκούν τη διοίκηση σε επίπεδο συστήματος και εκπαιδευτικού οργανισμού (δεξιότητα και ικανότητα). Εργάζονται ανεξάρτητα και αποτελεσματικά εντός ερευνητικών ομάδων και εκπαιδευτικών πλαισίων τυπικής και άτυπης μάθησης (ικανότητα). Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να τεκμηριώνουν και να παρουσιάζουν με σαφήνεια και καθαρότητα άρτιες επιστημονικές έρευνες. Ακόμη, είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις και να τις εφαρμόζουν σε νέα γνωστικά αντικείμενα, να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε επαγγελματικές θέσεις που συνδέονται με το σχολείο. Επιπλέον, είναι σε θέση να εκπληρώσουν με επιτυχία τις υποχρεώσεις ανώτατων διοικητικών θέσεων της εκπαίδευσης, από την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής έως συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο πεδίο της Οργάνωσης-Διοίκησης της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας. Αντικειμενικός σκοπός του είναι η εξειδίκευση επιστημόνων και ερευνητών, ικανών να αντιληφθούν με πληρότητα και επάρκεια τις θεωρητικές καταβολές και σύγχρονες τάσεις σχετικά με την Οργάνωση και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Επιπλέον, σκοπός του είναι η διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης σε σχέση με τα προαναφερθέντα πεδία που θα βοηθήσει στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος και της σχολικής μονάδας. Οι απόφοιτοι μπορούν να αξιοποιηθούν στη στελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες της στελεχιακής πυραμίδας του όντας προσωπικό εξειδικευμένο και θεωρητικά καταρτισμένο αλλά και προσωπικό με διάθεση για έρευνα προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος είναι χρήσιμος για την επαγγελματική ανάπτυξη στελεχών της εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.