Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή

Γνώσεις: Εμβάθυνση σε θέματα κριτικής πρακτικής της Εικαστικής σκέψης, καθώς και ολιστική γνώση της σχέσης Θεωρίας και πράξης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο καθορισμός του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και από την Συμβουλευτική Επιτροπή (αν έχει οριστεί τέτοια) σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα, μετά από την υποβολή εκ μέρους του ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Σύντομη ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να αποδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή.
2. Η στενότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα στοχεύσει η διατριβή και ειδικότερα το θέμα που θα διαπραγματεύεται.
3. Η μεθοδολογία ανάλυσης και έρευνας η οποία κρίνεται, κατ’ αρχήν, δόκιμη και επαρκής, σε συνδυασμό με ένα πρώτο διάγραμμα οργάνωσης της ύλης.
4. Ένα πρώτο, αδρής μορφής, χρονοδιάγραμμα εργασίας.
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να υποβάλει προς τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την Συμβουλευτική Επιτροπή Εκθέσεις Προόδου οι οποίες έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των μελών της και το συντονισμό της προόδου της έρευνάς του. Οι Εκθέσεις Προόδου υποβάλλονται εντός του πρώτου 10ημέρου των μηνών Ιανουαρίου και Ιουνίου.
Η υποβολή Έκθεσης Προόδου είναι υποχρεωτική και για την περίπτωση που ο Υποψήφιος Διδάκτορας παρακολουθεί μόνον μαθήματα.
Ο Επιβλέπων Καθηγητής ή η Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλει κατ’ έτος Έκθεση Αξιολόγησης της Προόδου του Υποψήφιου Διδάκτορα προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος με κοινοποίηση και στον αρμόδιο Τομέα.
Ο Επιβλέπων Καθηγητής ή η Συμβουλευτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί της συνέχισης των εργασιών της εάν ο Υποψήφιος Διδάκτορας: καθυστερήσει την υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου πέραν των δύο μηνών είτε αν αμελήσει να υποβάλει τα στοιχεία που του ζητούνται είτε αν διαπιστωθεί ανεπαρκής πρόοδός του. Η παραίτηση αυτή ανακοινώνεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Τμήματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση –αν απαιτείται- να παρακολουθούν ένα κύκλο μαθημάτων ή σεμιναρίων, τα οποία προτείνει κατά περίπτωση ο επόπτης και θα εγκρίνει ο Πρόεδρος του Τμήματος. Θα πρέπει να συμμετέχουν σε colloquium τα οποία γίνονται με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Πριν την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του ο υποψήφιος οφείλει να παρουσιάσει σε ένα τουλάχιστον colloquium υποψήφιων διδακτόρων του ΤΕΕΤ και ένα colloquium του Π.Μ.Σ.. τις παρατηρήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και τις οποίες έχει ενσωματώσει στην διατριβή του/ης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Θεματικοί Τομείς

Τέχνες
Καλές Τέχνες