Πτυχίο Λογιστή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής γνωρίζει θεωρίες, αρχές και πρακτικές που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, κατέχει τις εξής:

Γνώσεις: Έχει αφομοιώσει την επιστημονική θεωρία της Χρηματοοικονομικής, Φορολογικής και Διοικητικής Λογιστικής και μπορεί να:
- διερευνά και αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις, να προσδιορίζει το αποτέλεσμα χρήσης και να το απεικονίζει λογιστικά.
- διακρίνει και να επιλύει φορολογικά, λογιστικά και σχετικά νομικά προβλήματα.
- περιγράφει τη λογιστική διαδικασία για λογιστήρια κάθε είδους επιχειρήσεων.
- αναγνωρίζει διαδικασίες και προβλήματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου λειτουργίας των λογιστικών αρχείων και διακρίνει τη σπουδαιότητα των λογιστικών μεγεθών, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξής τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες εμπεριέχονται.
- διατυπώνει προτάσεις σχετικές με τη διοικητική λογιστική για τη βέλτιστη απόδοση της επιχείρησης.
- κατονομάζει τους ανάλογους λογαριασμούς σχετικά με την καταλληλότητα λειτουργίας τους για τη σωστή λειτουργία του λογιστικού συστήματος.

Δεξιότητες:
- συντάσσει σχέδιο λογαριασμών
- τηρεί λογιστικά βιβλία-αρχεία
- συλλέγει και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που δέχεται το λογιστήριο και χαράσσει την επιχειρηματική στρατηγική και πολιτική της οντότητας.
- σχεδιάζει την κοστολογική οργάνωση
- χρησιμοποιεί σύγχρονα λογισμικά προγράμματα Λογιστικών και Εμπορικών εφαρμογών (π.χ. E.R.P.)
- καταρτίζει προϋπολογισμούς και απολογιστικές καταστάσεις οντοτήτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
- σχεδιάζει και εφαρμόζει μεθόδους εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Ικανότητες:
- οργανώνει, εκτελεί και επιβλέπει το ανθρώπινο δυναμικό των Λογιστηρίων και των άλλων οικονομικών τμημάτων των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
- παρέχει λογιστικές, κοστολογικές και φορολογικές συμβουλές εργαζόμενος αυτοδύναμα ως Σύμβουλος επιχειρήσεων και Κοστολόγος.
- ασκεί αυτοδύναμα εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
-διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με επιστήμονες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με συναφείς ιδιωτικούς και δημόσιους επαγγελματικούς φορείς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι σπουδές που παρέχονται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών και ειδικά της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και τις εφαρμογές στις επιχειρήσεις και οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
Το τμήμα παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα του Λογιστή. Για τον λόγο αυτόν προσφέρει πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στο πεδίο της σύγχρονης Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και των συναφών προς αυτές κλάδων, όπως τα Οικονομικά, η Διοίκησης Επιχειρήσεων, τα Νομικά - Φορολογικά κ.ά., το οποίο ανανεώνεται και επικαιροποιείται. Το Τμήμα στελεχώνεται από μόνιμο-τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και από επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία από το επαγγελματικό περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος παρέχεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.