Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι πτυχιούχοι κατέχουν τις εξής:

Γνώσεις:
• Κατέχουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες γνώσεις σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και διαδικασιών που εμπλέκονται στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης θεωριών, εννοιών, αρχών, πρακτικών και μεθοδολογιών.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του συγκεκριμένου γνωστικού τους πεδίου, ώστε να αναβαθμίζουν, προσαρμόζουν και αναθεωρούν τις γνώσεις τους για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού, της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς και να συνάδουν με διεθνώς καταξιωμένα πρότυπα και πρακτικές.

Δεξιότητες:
• Κατανοούν και αναλύουν τους οικονομικούς, πολιτικούς, νομικούς, κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες και τάσεις που επιδρούν στην λειτουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις υποστηρίζοντας τις θέσεις τους με τρόπο επιστημονικό και μεθοδικό.
• Εφαρμόζουν με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων-εργαλείων στατιστικής, λογιστικής και πληροφορικής τις γνώσεις τους στην ανάλυση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων, καθώς και στη διαμόρφωση και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
• Αξιοποιούν νέες τεχνολογικές τάσεις και εφαρμόζουν πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και νέες τεχνολογίες στην προσέγγιση και ανάλυση επιμέρους θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Χειρίζονται επιδέξια και αποτελεσματικά τον γραπτό και προφορικό λόγο και τις νέες τεχνολογίες στην επικοινωνία προς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης/ οργανισμού τους και το κοινό για να μεταφέρουν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα.
• Συμμετέχουν εποικοδομητικά σε ομάδες εργασίας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ή/ και οργανισμού απασχόλησής τους.

Ικανότητες:
• Λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί και τις αξιολογούν υπό το πρίσμα ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου και εξελισσόμενου περιβάλλοντος.
• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με καθοδήγηση, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
• Μεταφέρουν τις γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αφορά στην εφαρμογή της διοικητικής επιστήμης σε κάθε τομέα δράσης των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή της διοικητικής επιστήμης ξεκινά από την ίδρυση της επιχείρησης και επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής της. Αφορά το περιβάλλον της επιχείρησης, την οργάνωσή της, τον προγραμματισμό της, τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων στους τομείς παραγωγής
- διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων - ανθρώπινου δυναμικού.

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με το γνωστικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που τούς είναι απαραίτητες ώστε να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων δύνανται να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο το φάσμα των οικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων και εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής ιεραρχίας. Επίσης, απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορά.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων καθορίζονται με το Π.Δ 514, Άρθρο 1, ΦΕΚ 218/τ.Α/1989).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Διαχείριση και διοίκηση