Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Γνώσεις:
- Αρχές λειτουργίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και εφαρμογή των αρχών αυτών σε πρακτικά συστήματα κάθε τεχνολογίας όπως: ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κλπ.
- Γνώσεις της δομής και λειτουργίας των διάφορων συστημάτων (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, υδραυλικών και πνευματικών, ηλεκτρικών μηχανών) με έμφαση στον αυτόματο έλεγχο και εξειδίκευση σε συστήματα ρομποτικής, εργαλειομηχανών CNC, βιομηχανικών δικτύων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, ευφυούς ελέγχου, κλπ.
- Εκπαίδευση σε βάθος στους Η/Υ και το λογισμικό με έμφαση στη βιομηχανική πληροφορική.

Δεξιότητες:
- Εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, κατασκευής, χειρισμού και συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά κλπ.
- Μελέτη και σχεδίαση εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου σε εργοτάξια, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες και κάθε παραγωγική εγκατάσταση.
- Χρήση, προγραμματισμός, συντήρηση, ρύθμιση και προσαρμογή υπολογιστών, μικροϋπολογιστών, προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών και γενικώς εξοπλισμού που υλοποιεί αλγορίθμους αυτομάτου ελέγχου.
- Μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση βιομηχανικών δικτύων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, με στόχο τον αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών.
- Μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση αυτοματισμών γραφείου βασισμένων σε Η/Υ, δίκτυα Η/Υ και λογισμικό υπολογιστών.
- Επίβλεψη και επιμέτρηση έργων εφαρμογής αυτομάτου ελέγχου σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση.
- Πραγματοποίηση ενεργειών ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης ποιότητας και καταλληλότητας σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου.
- Πραγματοποίηση εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε εγκαταστάσεις συστημάτων από τα ανωτέρω.

Ικανότητες:
Για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων, πραγματοποιούν:
- Ανάληψη έργων και εργασιών πραγματογνωμοσύνης επί θεμάτων αυτοματισμού.
- Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις σχετιζόμενες με συστήματα αυτοματισμού.
- Αξιολόγηση προσφορών αγοράς, ποιοτικό έλεγχο υλικών και αξιολόγηση έργων, εργασιών, εξοπλισμού, καθώς και προϊόντων αυτοματισμού.
- Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη μελέτης, εκτέλεση έρευνας, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων αυτοματοποίησης.
- Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς.
- Ανάληψη της τεχνικής υποστήριξης αυτοματισμών και εργασιών αυτοματοποίησης στη βιομηχανία, στην παραγωγή, σε εγκαταστάσεις και σε κατασκευές.
- Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη μελέτης, ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού, καθώς και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού στη βιομηχανία, στην παραγωγή, στη μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν περιπτώσεις αυτοματοποίησης ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων σε αιολικές μηχανές, φωτοβολταϊκές μονάδες, συστήματα τηλεπικοινωνιών, λήψης και μετάδοσης δεδομένων.
- Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική υποστήριξη έργων αυτοματισμού και εργασιών αυτοματοποίησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, καταγραφικών, θερμοϋδραυλικών και πνευματικών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
- Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, ανάληψη και διοίκηση μεγάλων και σύνθετων έργων και εργασιών αυτοματισμού και αυτοματοποίησης στη βιομηχανία και στην παραγωγή.
- Σχεδιασμός, ανάλυση, ανάπτυξη, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού.
- Συντήρηση, λειτουργία, επίβλεψη λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, εμπορία συστημάτων αυτοματισμού που προβλέπονται για την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις χρήσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχετικών με τη λειτουργία ηλεκτρικών σταθμών, ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων, αιολικών μηχανών, φωτοβολταϊκών μονάδων, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, καθώς και λήψης και μετάδοσης δεδομένων.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, σε συστήματα αυτοματισμού στη βιομηχανική παραγωγή, την αγροτική παραγωγή, τα συστήματα ρομποτικής, αλλά και τις υπηρεσίες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση στελεχών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους στο γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και εξειδίκευσή τους σε συστήματα ρομποτικής, εργαλειομηχανών CNC, βιομηχανικών δικτύων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, ευφυούς ελέγχου, κλπ. αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής και μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν τη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στα ανωτέρω επαγγελματικά πεδία. Για τον σκοπό αυτό συνδυάζεται η ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγεται κυρίως τεχνολογική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Αυτομάτου Ελέγχου και αναπτύσσεται τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.