Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο πτυχιούχος κατέχει τις εξής:

Γνώσεις:
- Γνωρίζει τις βασικές μαθηματικές και φυσικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη Μηχανική.
- Γνωρίζει και εξηγεί τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
- Γνωρίζει τις βασικές αρχές μοντελοποίησης φυσικών συστημάτων, τεχνικών ελέγχου και ευστάθειας συστημάτων κλειστού βρόχου.
- Γνωρίζει τεχνολογίες προγραμματισμού και αποκτά βασικές γνώσεις λογικών κυκλωμάτων και μικροεπεξεργαστών.
- Γνωρίζει θέματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτηριακό και βιομηχανικό περιβάλλον.
- Γνωρίζει τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή), καθώς και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Γνωρίζει θέματα ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρονικών ισχύος και συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.
- Γνωρίζει θέματα φωτοτεχνίας και ωμικής και επαγωγικής θέρμανσης.

Δεξιότητες:
- Περιγράφει τη λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων-διατάξεων.
- Περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή).
- Περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου με έμφαση στην ηλεκτρική κίνηση.
- Αναπτύσσει αυτοματισμούς με μικροελεγκτές και PLCs για κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
- Υλοποιεί συνδεσμολογίες ηλεκτρικών μηχανών (μετασχηματιστές και dc/ac κινητήρες/γεννήτριες).
- Αναλύει και περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων προστασίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- Διενεργεί και αξιολογεί μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών.
- Αξιολογεί τη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων και της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος.

Ικανότητες:
- Υποστηρίζει και συντηρεί συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή).
- Μελετά, σχεδιάζει και συντηρεί ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τον κτηριακό και βιομηχανικό τομέα.
- Μελετά, σχεδιάζει και συντηρεί αυτοματισμούς με μικροελεγκτές και PLCs για κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
- Μελετά, σχεδιάζει και συντηρεί εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία μηχανικών προσανατολισμένων στον Τομέα της Ενέργειας και των Κατασκευών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο και ιδιαίτερα σημαντική εργαστηριακή εμπειρία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Έχουν επίσης καλλιεργήσει τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Τα διδακτικά αντικείμενα είναι:
- Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία με έμφαση στις εφαρμογές των Μηχανικών.
- Ηλεκτρικά κυκλώματα και Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
- Ηλεκτρονικά, Λογική Σχεδίαση και Μικροεπεξεργαστές.
- Ηλεκτρικές Μηχανές και Ηλεκτρονικά Ισχύος.
- Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
- Κτηριακές και Βιομηχανικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις.
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
- Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Προστασία Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
- Τεχνολογία Φωτισμού.
- Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ηλεκτρική Κίνηση.
- Ενέργεια και Περιβάλλον (ανακύκλωση και οικολογική σχεδίαση).
- Οικιακές Συσκευές και Προδιαγραφές Ασφαλείας, Θερμαντικές Αντιστάσεις, Μελέτη και Κατασκευή Μαγνητικών Εξαρτημάτων.
- Συστήματα Συγκολλήσεων Ηλεκτρικού Τόξου, Ωμική και Επαγωγική Θέρμανση.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών έχει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθορίζονταν με βάση το Β.Δ. 699 της 10/17.11.1971, ΦΕΚ 233Α'.
Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση το Π.Δ. 108/07.06.2013 (ΦΕΚ 141Α/12.06.2013 ), με τη λήψη του πτυχίου τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, ώστε να αποκτήσουν άμεσα δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου της 3ης ομάδας της ειδικότητας Α, φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών (ειδικότητα Γ), και της 1ης και 2ης ομάδας της ειδικότητας Δ ή/και του συντηρητή ηλεκτρολόγου της ειδικότητας Δ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Η.M.

Θεματικοί Τομείς

Ηλεκτρισμός και ενέργεια