Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο/n απόφοιτος:
- Διαθέτει προχωρημένες θεωρητικές και αντικειμενικές γνώσεις στο πεδίο της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση των θεωριών και των αρχών της.
- Κατέχει προχωρημένες νοητικές και πρακτικές δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα εξειδικευμένα πεδία των (αναλογικών και ψηφιακών) ηλεκτρονικών συστημάτων, των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των δικτύων Η/Υ.
- Έχει την απαιτούμενη υπευθυνότητα και αυτονομία ώστε να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής της Ηλεκτρονικής και των προαναφερόμενων εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής της, καθώς και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων στα ίδια πεδία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι κατ’ αρχήν η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, μέσω προπτυχιακών σπουδών που στηρίζονται τόσο στη θεωρητική διδασκαλία, όσο και στην πρακτική εργαστηριακή άσκηση. Πέραν της παροχής ενός στέρεου υπόβαθρου τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο, και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των σπουδαστών, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους συνείδησης.
Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι η οργανωμένη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις μονάδες παραγωγής ή / και παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο και τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς, με στόχο τη διαρκή βελτίωση του προγράμματος και τη δια βίου εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η θέση των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίνεται στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής επαγγελματικής προοπτικής των αποφοίτων, μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών (σύστημα ECTS) και συνεργασιών.

Περιεχόμενο Σπουδών:
Το Περιεχόμενο Σπουδών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 537 | 28-4-2006, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής, καθώς και τις εφαρμογές της σε διατάξεις και συστήματα κάθε είδους που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πεδία των ηλεκτρονικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών ηλεκτρονικών και αυτοματισμών, της πληροφορικής και των δικτύων Η/Υ.

Περιγραφή του πτυχιούχου:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο απόφοιτος διαθέτει τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί στα γνωστικά αντικείμενα που διδάχθηκε:
• Αναλογικά / ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, διατάξεις, συστήματα και όργανα μέτρησης.
• Τηλεπικοινωνίες εν γένει (ενσύρματες και ασύρματες, μικροκυματικές-κινητές-δορυφορικές-οπτικές), καθώς και επικοινωνία ψηφιακών δεδομένων.
• Ηλεκτρονικά Ισχύος, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μηχανοτρονικά Συστήματα.
• Οπτικοακουστικά συστήματα και εγκαταστάσεις, Ραδιοτηλεόραση, Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας / Πολυμέσα.
• Τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο και υπηρεσίες πληροφορικής, Εφαρμογές Τηλεματικής.
• Αισθητήρια, μετρήσεις και συστήματα συλλογής δεδομένων, Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων.
• Μικροηλεκτρονική, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Δομές υλικού (hardware).
• Βιοϊατρικά ηλεκτρονικά, βιοϊατρική τεχνολογία και επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων.
• Συστήματα προστασίας και πυρασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
• Ηλεκτρονικά συστήματα τεχνολογιών περιβάλλοντος, Ηλεκτρονικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η πτυχιακή εργασία (υποχρεωτική) έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα, και εκπονείται από τον σπουδαστή, είτε ατομικά, είτε από κοινού στο πλαίσιο διμελούς ομάδας. Εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου σε ένα σοβαρό και επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας στην ειδικότητα των σπουδών του και του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη και σε βάθος μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος, καθώς και να αναπτύξει τις συνθετικές του ικανότητες.
Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (υποχρεωτική) διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής, ή φορείς παροχής υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα. Η άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη. Παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εργασθούν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του φορέα υποδοχής, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των στελεχών του. Επίσης, εκπαιδεύει τους σπουδαστές στην ομαδική εργασία, τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες για την από κοινού εκπόνηση συγκεκριμένου έργου, και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του τμήματος έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του
Ηλεκτρονικού Τεχνολόγου Μηχανικού, με τα επαγγελματικά δικαιώματα που περιγράφονται αναλυτικά στο Προεδρικό Διάταγμα 346 / ΦΕΚ 158 Α / 14-06-1989.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

B.Eng.-Electronics