Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

Περιγραφή

Γνώσεις: - Ο σπουδαστής διατυπώνει βασικές μαθηματικές και φυσικές γνώσεις που χρησιμοποιούνται στη Μηχανική, Αντοχή Υλικών, Στατική και Επιστήμες Υλικών. - Αναγνωρίζει τις ιδιότητες των Δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού. - Αναλύει Στατικώς Ισοστατικούς ή Υπερστατικούς Φορείς με Στατική ή Δυναμική Μέθοδο. - Αναλύει διάφορoυς κανονισμούς για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό κατασκευών. - Επιλύει Προεντεταμένους Φορείς Σκυροδέματος, όπως επίσης Μεταλλικές και Σύμμεικτες κατασκευές. - Διακρίνει την Αρχιτεκτονική μορφή των κατασκευών σε συνδυασμό με την ένταξή τους στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτές. - Επιλύει οδεύσεις, χαράξεις και εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και γηπέδων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87.
Δεξιότητες: - Διαχειρίζεται στατικώς φορείς με οποιαδήποτε φορτία. - Αναλύει σεισμικά φορείς και κτίρια διαφόρου μορφής και υλικών. - Σχεδιάζει τη λειτουργία κτιρίων ενεργειακά αποδοτικών και περιβαλλοντικά ενταγμένων. - Διαχειρίζεται θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης έργων Πολιτικού Μηχανικού και αντιμετωπίζει θέματα Τοπογραφικής αποτύπωσης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87. - Τηρεί την οικοδομική Τεχνολογία σε Κτιριακά έργα.
Ικανότητες: - Χρησιμοποιεί την Αρχιτεκτονική αντίληψη των κατασκευών σε συνδυασμό με την ένταξή τους στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτές. - Εφαρμόζει την ανάπτυξη άρτιων αρχιτεκτονικά και λειτουργικά κτιρίων με τις αρχές της οικοδομικής τεχνολογίας. - Εφαρμόζει και χρησιμοποιεί Αντισεισμικούς κανονισμούς για τη Στατική επίλυση κατασκευών διαφορετικών ανοιγμάτων από διαφορετικά υλικά. - Εφαρμόζει Τοπογραφικές αποτυπώσεις με ΕΓΣΑ '87 για εμβαδομέτρηση οικοπέδων ή γηπέδων. - Επιβλέπει αυτοδύναμα έργα και κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού μικρού ή μεγάλου εύρους χρησιμοποιώντας διάφορα λογισμικά και τεχνικές παρακολούθησης έργων. - Επιδιώκει να γίνονται κατασκευές οικονομικά και χρονικά βελτιστοποιημένες, ώστε να παράγεται η καλύτερη δυνατή απόδοση στα έργα με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική όχληση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν διάφορα προβλήματα και θέματα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο του Πολιτικού Μηχανικού. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Οι σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Στατική Επίλυση κατασκευών με Δυναμική ή Στατική μέθοδο, κάνοντας χρήση διάφορων Αντισεισμικών κανονισμών και Ευρωκωδίκων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο σπουδαστή μέσα από το Πρόγραμμα σπουδών να αποκτήσει Αρχιτεκτονική αντίληψη των κατασκευών σε συνδυασμό με τη βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμισή τους. Τα διδακτικά αντικείμενα είναι: - Μαθηματικά, Φυσική και Μηχανική - Τεχνικό σχέδιο και Σχέδιο με Η/Υ - Τεχνική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Χημεία και Έλεγχος Ποιότητας Υλικών των κατασκευών - Αντοχή Υλικών, Στατική Ισοστατικών και Υπερστατικών Φορέων. - Αντισεισμικές κατασκευές και Εδαφομηχανική με θεμελιώσεις - Σκυρόδεμα, Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
- Μεταλλικές κατασκευές - Οργάνωση και Διαχείριση έργων Πολιτικού Μηχανικού. - Περιβαλλοντική Διαχείριση έργων Πολιτικού Μηχανικού.
- Αρχιτεκτονική κτιρίων και Οικοδομική.

Σχέση με την απασχόληση

Ο πτυχιούχος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. σε Ιδιωτικά ή Δημόσια έργα στο στάδιο της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής αυτών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Π. Μ.