Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. Βασικός σκοπός του είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών, η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, τεχνικών και άλλων εργαλείων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με τον εργασιακό τους τομέα.

Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες στην προαγωγή εφαρμογών της Δημόσιας Διοίκησης και της Δημόσιας Οικονομικής, και εμβαθύνουν στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
1) Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
2) Δημόσια Διακυβέρνηση
3) Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών
4) Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων
5) Επίλυση Διοικητικών Διαφορών
6) Χρηματοδότηση Δημόσιων Επενδύσεων
7) Οικονομική Ολοκλήρωση-Ευρωπαϊκοί Θεσμοί.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία, ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στην επεξεργασία και εφαρμογή πρακτικών που σχετίζονται με τον Δημόσιο Τομέα.
Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Μ.Π.Σ. είναι σε θέση να περιγράφει το οικονομικό πρόβλημα και να διερευνά τις δημοσιονομικές ισορροπίες που επικρατούν κάθε φορά. Μπορεί συνεπώς, όχι μόνο να κατονομάσει τις αιτίες των προβλημάτων, αλλά και να διατυπώσει πιθανές λύσεις στον τομέα των δημοσίων οικονομικών.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι σε θέση να συλλέγει πληροφορίες και να τηρεί δεδομένα που σχετίζονται με το δημοσιονομικό πρόβλημα. Επίσης, να κατασκευάζει υποδείγματα βέλτιστων λύσεων, διαχειριζόμενος με αυτόν τον τρόπο τις αποκτηθείσες γνώσεις.
Ακόμη, έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα όπως «Αξιολόγηση και Αμοιβές Προσωπικού στο Δημόσιο» και «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», είναι σε θέση να συνεργάζεται με άλλους φορείς, να καθοδηγεί υφισταμένους του, αναγνωρίζοντας τον πλέον αρμόδιο για την επίλυση του προβλήματος. Τέλος, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί όλες τις γνώσεις-δεξιότητες για να εμπνέει τα υπόλοιπα μέλη του εργασιακού του χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Οικονομικής και Πολιτικής.
Πέραν των εμπεριστατωμένων γνώσεων, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επικεντρώνεται στο αντικείμενο της οικονομικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα και των θεσμών κάτω από τους οποίους αυτός λειτουργεί. Τρέχουσες πρακτικές και εμπειρία από διεθνείς εφαρμογές αναλύονται σε βάθος, ώστε οι αποκτηθείσες γνώσεις των εκπαιδευομένων να βρίσκουν αντίκρυσμα σε εργασιακό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο επιστημονικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά