Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τις παρακάτω:

Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένες εμπεριστατωμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν επιτυχώς να ανταπεξέλθουν στα διοικητικά καθήκοντα οποιουδήποτε επιπέδου ενός Οργανισμού Υγείας (Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα κλπ.) ή Κοινωνικής Πρόνοιας (Ασφαλιστικοί Φορείς, ΚΑΠΗ κλπ.).
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, της Στατιστικής με έμφαση στη Βιοστατιστική, της Έρευνας Αγοράς και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας, των Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας, των Νοσημάτων και Επιδημιών, της Λογιστικής και Διαχείρισης αποθεμάτων, των Οικονομικών της Υγείας και της Λειτουργίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
• Επιλέγουν και οργανώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές ή πρακτικές για την αποτελεσματική Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο της συνεχούς αλλαγής.

Δεξιότητες:

• Εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές στο πλαίσιο εκτέλεσης των οργανωτικών, παραγωγικών και διοικητικών καθηκόντων τους.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που άπτονται της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Αρθρώνουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο καινοτόμες λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για σχέδια δράσης και διαχείρισης κρίσεων σε περιβάλλοντα Υγείας, Κοινωνικής στήριξης, Διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού σε Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ομαδικής Εργασίας, και τα εφαρμόζουν σε όλο το φάσμα λειτουργίας της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, συνδυάζοντας γνώσεις και πρακτικές που έχουν διδαχθεί στα διαφορετικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τίτλος σπουδών χορηγείται και από τα δύο Ιδρύματα.
Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η σύνθεση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που πηγάζουν από τις επιστήμες της Υγείας αφενός, και από τις επιστήμες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών αφετέρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ με επαγγελματικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Βασικός εκπαιδευτικός και ερευνητικός προσανατολισμός του είναι η εμβάθυνση στα ανωτέρω αντικείμενα, ειδικά σε εφαρμοσμένο επίπεδο.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία αποφοίτων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να:
• Επιδεικνύουν εξειδικευμένη γνώση των εννοιών, αρχών, θεωριών και πρακτικών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Εφαρμόζουν σύγχρονες διεπιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Συνθέτουν καινοτόμες λύσεις που αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
• Προσαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν στο σχεδιασμό και διενέργεια έρευνας αγοράς, στη χρήση στατιστικών πακέτων, στην εκμετάλλευση και συμβολή στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Υγείας, στη διοίκηση και εφαρμογή πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και στην εκπόνηση μελετών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Διαχείριση και διοίκηση