Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τις παρακάτω:

Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στην Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα και ενσωματώνουν στοιχεία από επιστημονικές εξελίξεις αιχμής στους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη των Αποφάσεων και τις Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Επιστήμης των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής σε όλους τους τομείς της επιστήμης των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα.
• Επιλέγουν και οργανώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές ή πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο της συνεχούς αλλαγής.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές στο πλαίσιο εκτέλεσης των οργανωτικών, παραγωγικών και διοικητικών καθηκόντων τους.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που άπτονται της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Διατυπώνουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο καινοτόμες λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις επιστημονικές θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
• Αναλύουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και Οργανισμών και των περιβαλλόντων δραστηριοποίησής τους, για την επίλυση κακοδομημένων ή ημιδομημένων προβλημάτων απόφασης, και με βάση τα αποτελέσματα της επεξεργασίας επιχειρηματολογούν για την επιλογή ή μη μιας απόφασης.
• Επιλέγουν τα διαθέσιμα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα για την επεξεργασία των προβλημάτων ή καθορίζουν εφαρμογές (σε ειδικά εργαλεία) σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα διαθέσιμα λογισμικά.

Ικανότητες:

• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την ανάλυση με μαθηματικά υποδείγματα (μοντέλα) πραγματικών προβλημάτων απόφασης, επιδιώκουν την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση και την εφαρμόζουν με επιτυχία για την υποστήριξη της λήψης απόφασης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για ανάλυση και επίλυση προβλημάτων στα αντικείμενα που άπτονται του περιεχομένου του, και η συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.

Περιεχόμενο Σπουδών:
Οι απόφοιτοι προετοιμάζονται ώστε να είναι σε θέση να:
• Επιδεικνύουν εξειδικευμένη γνώση των εννοιών, αρχών, θεωριών και πρακτικών στην Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα και σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης στη σύγχρονη καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και στην Επιχειρησιακή Έρευνα, καθώς και στις εφαρμογές τους.
• Εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες που προέρχονται από τα επιστημονικά πεδία της στατιστικής, της ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων, της επιχειρησιακής έρευνας, της οικονομικής επιστήμης και της πολυκριτήριας ανάλυσης που αφορούν στην ανάλυση και επεξεργασία των προβλημάτων απόφασης.
• Συνθέτουν τεχνικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, τη χρήση και αποτελεσματική εφαρμογή των διαθέσιμων εργαλείων λογισμικού για την επεξεργασία προβλημάτων απόφασης, την αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας για την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
• Προσαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν σε θέματα που αφορούν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (διαχείριση παραγωγής και διοίκησης έργων, εφοδιαστική, διαχείριση γνώσης και οργανωσιακή συμπεριφορά.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Διαχείριση και διοίκηση