Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών". Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

To Π.Μ.Σ. παρέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής αυτοματισμού στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
Αποστολή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι η περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability), της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοηθικής.
Αποστολή, επίσης, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, αποστολή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση αποφοίτων (Πτυχιούχων – Διπλωματούχων) τεχνολογικών, θετικών και οικονομικών Ανωτάτων Σχολών (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.):
- στην ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού,
- στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης,
- στις μεθόδους και την πρακτική των τεχνολογιών προτυποποίησης και ανάλυσης συστημάτων,
- στη σχεδίαση του προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων,
- στη διοίκηση ολικής ποιότητας,
- στις μετρήσεις,
- στη διανομή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών και
- στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
με τη χρήση νέων τεχνολογιών, υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας, της επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας και με την ανάδειξη των ζωτικών παραμέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιοηθικής.
Τέλος, επιδιώκεται η εκπαίδευση στις μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής, του Αυτοματισμού και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία. Ο κύκλος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με την πάροδο των ετών εμπλουτίζεται, ώστε να εμπεριέχει νέες τεχνολογίες, οι οποίες αφενός βελτιώνουν την απόδοση των παραγωγικών συστημάτων και αφετέρου κάνουν δυνατή την παραγωγή προϊόντων που προηγουμένως ήταν αδύνατη.
Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες αυτοματισμού, που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα αυτοματισμού και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους, και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα στους παραπάνω τομείς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξειδικευτούν σε μία μεγάλη περιοχή νέων τεχνολογιών σε συστήματα αυτοματισμού και στη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο τους.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.