Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων". Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του προγράμματος διαθέτει τις παρακάτω:

Γνώσεις:
- Γνωρίζει τις βασικές αρχές μοντελοποίησης των φυσικών συστημάτων.
- Γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου και βελτιστοποίησης στη βιομηχανία, στον κτιριακό τομέα και στα ηλεκτρικά δίκτυα.
- Γνωρίζει τις διάφορες τεχνικές μέτρησης και επεξεργασίας.
- Γνωρίζει τις βασικές αρχές βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού και της οικολογικής σχεδίασης.
- Γνωρίζει τις προηγμένες εφαρμογές του βιομηχανικού αυτοματισμού και θεμάτων συντήρησης εξοπλισμού.

Δεξιότητες:
- Αναλύει και περιγράφει τη λειτουργία ενεργειακών συστημάτων.
- Σχεδιάζει και βελτιστοποιεί τη λειτουργία ενεργειακών εφαρμογών.
- Αναλύει και σχεδιάζει σύγχρονες εγκαταστάσεις στον βιομηχανικό και κτιριακό τομέα.
- Μοντελοποιεί και σχεδιάζει σύγχρονες μεθόδους ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών και άλλων συσκευών.

Ικανότητες:
Αποδεδειγμένη ικανότητα αξιοποίησης και εφαρμογής των γνώσεων σε θέματα:
- Διαχείρισης της ενέργειας
- Αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων
- Διαχείρισης και βελτιστοποίησης των ενεργειακών επενδύσεων
- Βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
- Αναλύει ενεργειακά συστήματα σε στατική και δυναμική κατάσταση.
- Μοντελοποιεί τις επιμέρους συνιστώσες φυσικών συστημάτων.
- Προγραμματίζει ενεργειακές εφαρμογές στον Η/Υ.
- Αναλύει και σχεδιάζει σύνθετα ενεργειακά συστήματα.
- Εφαρμόζει τις αρχές βελτιστοποίησης στη λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός:
- Η ανάδειξη επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένου δυναμικού, ικανού να συμβάλλει με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη Διαχείριση και την Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων.
- Η επιστημονική κατάρτιση νέων πτυχιούχων που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων.

Περιεχόμενο σπουδών:
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα μετρήσεων, μοντελοποίησης, βελτιστοποίησης, ενεργειακής διαχείρισης, τεχνικών ελέγχου και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικών ισχύος, αυτομάτου ελέγχου, βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού, οικολογικής σχεδίασης και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Διδακτικά αντικείμενα:
- Προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης, μέτρησης και ελέγχου φυσικών συστημάτων.
- Σύγχρονα θέματα οικολογικής σχεδίασης και βιοκλιματικού & ενεργειακού σχεδιασμού.
- Προηγμένες εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού.
- Σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου ηλεκτρικών κινητήρων.
- Τεχνικές διαχείρισης της ενέργειας στη βιομηχανία, στον κτιριακό τομέα και στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Ηλεκτρισμός και ενέργεια