Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στα "Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα". Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο/n απόφοιτος διαθέτει γνώσεις υψηλής εξειδίκευσης στο πεδίο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων και της (Δια-)δικτύωσής τους, περιλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων αιχμής στα πεδία εφαρμογών των αντικειμένων αυτών στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν την απαραίτητη βάση, ώστε ο απόφοιτος να έχει δυνατότητα για πρωτότυπη σκέψη και παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πεδίο αυτό. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να μπορεί να τοποθετηθεί κριτικά απέναντι στη νέα γνώση στο πεδίο του, αλλά και σε συναφή / όμορα πεδία, όπως αυτά του ηλεκτρολόγου μηχανικού, του μηχανικού υπολογιστών / πληροφορικής και του μηχανικού αυτοματισμών. Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στο πεδίο των Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να είναι ο απόφοιτος σε θέση να συμμετάσχει σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο πεδίο, και να παράγει νέα γνώση και νέες διαδικασίες, συνθέτοντας γνώσεις από διάφορα αντικείμενα για την επίτευξη του εκάστοτε στόχου. Τέλος, ο απόφοιτος αναμένεται να διαθέτει ικανότητες διαχείρισης και ωφέλιμου μετασχηματισμού δεδομένων μελέτης ή εργασίας που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές για την προσέγγισή τους. Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να αναλάβει ευθύνη ώστε να συνεισφέρει στην επαγγελματική γνώση και πρακτική και να συντονίσει το έργο και την απόδοση ομάδων που εργάζονται υπό την επίβλεψή του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, σε προηγμένα γνωστικά αντικείμενα της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, στη σχεδίαση και ανάπτυξη συναφών συστημάτων, καθώς και στη διαδικτύωσή τους με την έννοια της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών, την αυτο-οργάνωσή τους και τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητάς τους. Οι ειδικότεροι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι ακόλουθοι:
• η μεταπτυχιακή εξειδίκευση, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε προηγμένα συστήματα Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Τα συστήματα αυτά ενσωματώνουν επιστημονικά αποτελέσματα και τεχνολογίες αιχμής, ενώ υποστηρίζουν διατάξεις, προϊόντα και υπηρεσίες σε αντικείμενα, όπως ευφυή δίκτυα επικοινωνίας και συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διαδικτύου, ευφυή δίκτυα διαχείρισης ενέργειας, (αυτο-οργανωνόμενα) δίκτυα αισθητήρων, ρομποτική και αυτοματισμοί, ναυτιλιακά ηλεκτρονικά συστήματα, βιοϊατρικά συστήματα, συστήματα επεξεργασίας και εκπομπής ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου, κ.ά.
• η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο,
• να καλλιεργήσει στους φοιτητές την επαγγελματική συνείδηση και την κοινωνική υπευθυνότητα, σε σχέση με τις επιπτώσεις της επιστήμης τους στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, το ανοικτό πνεύμα συνεργασίας και τον ευρωπαϊκό / διεθνή προσανατολισμό.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ)

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΔΕ-ΔΗΣ / MSC-IES