Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεματικής. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Κατέχουν την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην τεχνοοικονομική ανάλυση, την αποδοχή και υϊοθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και την επιρροή κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών παραγόντων.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Πληροφορικής στη βασική έρευνα και στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies).
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, σε σχέση με τομείς, όπως η οικονομία (e-business), η εκπαίδευση (e-learning), η διοίκηση (e-government), οι μεταφορές (e-transport), η υγεία (e-health).
• Κατέχουν γνώση για τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίοι σχετίζονται με τις κινητές τεχνολογίες, καθώς και τις τεχνολογίες επικοινωνιών (Web – Mobile – Telecoms).

Δεξιότητες:
• Διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών.
• Αξιολογούν τα προβλήματα της τεχνολογίας και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης και ανάλυσης.
• Παρεμβαίνουν με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία.
• Παρακολουθούν και κρίνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, αναδιαμορφώνοντας κατάλληλα τους στόχους της.
• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις γνώσεις τους στην επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και των νέων τεχνολογιών γενικότερα.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε υψηλότερο επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και με διεπιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που προκύπτουν.
• Συνδυάζουν τις επιστημονικές αρχές και θεωρίες με την κατανόηση των προβλημάτων και απαιτήσεων της αγοράς και της κοινωνίας και με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό χώρο.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση ομάδων ατόμων σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και είναι σε θέση να αξιολογούν την απόδοσή τους.
• Συνεργάζονται στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων με άλλες επιστημονικές ειδικότητες, συνεισφέροντας στα θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει σχεδιαστεί με γνώμονα δύο βασικά κριτήρια:
1. Πρώτον, να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη σε βάθος γνώση πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηλεματικής υψηλής ποιότητας.
2. Δεύτερον, να δίδεται έμφαση στο εργαστηριακό κομμάτι των μαθημάτων, με τρόπο που να προάγει την καθημερινή ενασχόληση των φοιτητών στα Εργαστήρια του Τμήματος και να ενθαρρύνει τη συστηματική παρουσία τους στο Τμήμα.

Το Τμήμα έχει εντάξει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS από την αρχή λειτουργίας του (καθορισμός μονάδων ECTS, έκδοση παραρτήματος διπλώματος).

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με βάση διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές των ειδικών φορέων Association for Computing Machinery (ACM) και Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Περιλαμβάνει όλα τα βασικά μαθήματα ενός προγράμματος σπουδών Πληροφορικής, κυρίως στα πρώτα έτη σπουδών. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας για αμεσότητα και απανταχού διάχυση της πληροφορίας δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών προβλέπει στα ανώτερα έτη σπουδών υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής για την ενασχόληση με τις τεχνολογίες αυτές, αλλά και μαθήματα επιλογής που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο σύγχρονων εξ αποστάσεως εφαρμογών, όπως εκπαίδευση (e-learning), επιχειρηματικότητα (e-business), διακυβέρνηση (e-government), υγεία (e-health), κλπ.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις ομάδες μαθημάτων:
• Υποδομής – Μαθήματα Μαθηματικού και Ερευνητικού Υποβάθρου.
• Υποχρεωτικά – Μαθήματα που καλύπτουν τον βασικό πυρήνα Πληροφορικής και Τηλεματικής και
• Επιλογής – Εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε εφαρμογές Τηλεματικής.
Με στόχο να καλύψει την περιοχή της Πληροφορικής παρέχει εκπαίδευση εστιασμένη σε:
• Τεχνολογίες και ευέλικτες αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών.
• Διάχυτα συστήματα που ολοκληρώνουν έξυπνες συσκευές, αισθητήρες και καθημερινές συσκευές με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων.
• Μελέτη της επίδρασης της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην τεχνοοικονομική ανάλυση, στην αποδοχή και υιοθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και στην επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών παραγόντων στην αποδοχή καινοτομιών.
Με στόχο να καλύψει την περιοχή της Τηλεματικής, η παρεχόμενη εκπαίδευση αφορά σε:
• Τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίοι σχετίζονται με τις κινητές τεχνολογίες, καθώς και τις τεχνολογίες επικοινωνιών (Web – Mobile – Telecoms).
• Παροχή e-services σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως:
- η οικονομία (e-business)
- η εκπαίδευση (e-learning)
- η διοίκηση (e-government)
- οι μεταφορές (e-transport)
- η υγεία (e-health).
• Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών και ολοκλήρωση έξυπνων συσκευών (smart devices), όπως σένσορες ή τηλέφωνα (pervasive/ambiguous systems), και εφαρμογών όπως είναι το Internet of Things ή το Smart Home/Building, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων.
• Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθιερωμένων περιοχών εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η εταιρική πληροφορική, η πληροφορική υγείας, η εκπαιδευτική πληροφορική, η γεωπληροφορική και η βιοπληροφορική.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι του Πτυχίου μπορούν να εργαστούν σε:
• Επιχειρήσεις που αφορούν στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics), στην εκπαίδευση (e-learning) κλπ., οποιασδήποτε νομικής μορφής.
• Έρευνα (Ερευνητικά Ακαδημαϊκά Κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα).
• Κυβερνητικούς φορείς ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
• Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ιδιωτικά Κολλέγια, ΙΕΚ).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη